Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ezékiel próféta könyve

48. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


1. vers

Ezek a nemzetségek nevei: az északi határon a Hetlóntól Hamáthig vezető út mentén Haczar-Énonig Damaskus határán, észak felé, Hamát mentén, és pedig legyen az övé a keleti és nyugoti oldal: Dán, egy rész;
Ezék 47:17


2. vers

És Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Áser, egy rész;


3. vers

És Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Nafthali, egy rész;


4. vers

És Nafthali határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Manasse, egy rész;


5. vers

És Manesse határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Efraim, egy rész;


6. vers

És Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Rúben, egy rész;


7. vers

És Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Júda, egy rész;


8. vers

És Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig legyen a szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek: huszonötezer sing széles és olyan hosszú, mint egy-egy rész a keleti oldaltól a nyugoti oldalig; és a szenthely annak közepette legyen;
Ezék 45:1


9. vers

A szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek, huszonötezer sing hosszú és tízezer sing széles legyen;


10. vers

És ezeké legyen ez a szent áldozat: a papoké északra huszonötezer sing és nyugotra tízezer sing szélesség és keletre tízezer sing szélesség és délre huszonötezer sing hosszúság, és az Úr szenthelye annak közepette legyen;


11. vers

A papoké, a kik megszenteltettek a Sádók fiai közül, a kik szolgálatomban foglalatosak voltak, a kik nem tévelyedtek el, mikor Izráel fiai eltévelyedtek, mint a hogy eltévelyedtek volt a Léviták.
Ezék 40:46


12. vers

Övék legyen ez, mint egy áldozati rész a föld áldozatából, mint igen szentséges, a Léviták határán.


13. vers

A Lévitáké pedig legyen a papok határa mentén huszonötezer sing hosszúság és tízezer szélesség; az egész hosszúság legyen huszonötezer és a szélesség tízezer.


14. vers

És semmit abból el ne adjanak, se el ne cseréljék, se másra át ne szálljon a földnek e zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett.
3Móz 25:23 1Kir 21:2 1Kir 21:3


15. vers

És az ötezer sing, mely a szélességben megmaradt a huszonötezernek mentén, közhely a város számára, mint lakóhely és tágasság, és legyen a város annak a közepében.


16. vers

És ezek legyenek annak méretei: az északi oldalon négyezerötszáz sing és a déli oldalon négyezerötszáz és a keleti oldalon négyezerötszáz és a nyugoti oldalon négyezerötszáz.
Jel 21:16


17. vers

És a város alatt legyen tágasság észak felé kétszázötven sing és dél felé kétszázötven és keletre kétszázötven és nyugotra kétszázötven.


18. vers

A mi pedig megmaradt a hosszaságban a szent áldozat mentén, tízezer keletre és tízezer nyugotra, az ott maradjon a szent áldozat mentén, és legyen annak termése a város szántóvetőinek eledele.


19. vers

És a ki szántóvető a városban, mívelje azt Izráelnek minden nemzetségéből.


20. vers

Az egész huszonötezer sing szent áldozatot huszonötezer sing négyszögben adjátok szent ajándékul a város tulajdonával együtt.


21. vers

A mi pedig megmaradt, a fejedelemé lészen; a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán, szemben a huszonötezer sing szent áldozattal a keleti határig és nyugot felé szemben a huszonötezer singgel egészen a nyugoti határig lészen, a kiosztottrészek mentén, a fejedelemé; és legyen a szent áldozat és a ház szenthelye annak közepette.
Ezék 45:1


22. vers

És a Léviták tulajdonától és a város tulajdonától fogva, mely közepében van annak, a mi a fejedelemé, a Júda határa és Benjámin határa között a fejedelemé legyen.


23. vers

És a többi nemzetségek: a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Benjámin, egy rész.


24. vers

És Benjámin határán a keleti oldaltól a nyugoti oldaig: Simeon, egy rész.


25. vers

És Simeon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Issakhár, egy rész.


26. vers

És Issakhár határán a keleti oldaltól a nyugori oldalig: Zebulon, egy rész.


27. vers

És Zebulon határán a keleti oldaltól a nyugori oldalig: Gád, egy rész.


28. vers

És Gád határán a déli oldalon dél felé, legyen a határ Támártól a versengések vizéig Kádesben, a patak felé a nagy-tengerig.


29. vers

Ez a föld, melyet sorsvetéssel örökségül eloszszatok Izráel nemzetségei közt, és ezek azoknak részei, ezt mondja az Úr Isten.


30. vers

És ezek a város külső részei: Az északi oldalon négyezerötszáz sing mérték.


31. vers

És a város kapui, Izráel nemzetségeinek nevei szerint, három kapu északra: Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja egy.


32. vers

És a keleti oldalon négyezerötszáz sing és három kapu: József kapuja egy, Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy.


33. vers

És a déli oldalon is négyezerötszáz sing mérték és három kapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy, Zebulon kapuja egy.


34. vers

A nyugoti oldalon négyezerötszáz sing három kapuval: Gád kapuja egy, Áser kapuja egy, Nafthali kapuja egy:


35. vers

Köröskörül tizennyolcezer sing; és a város neve ama naptól fogva: Ott lakik az Úr!
Zsolt 46:5


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


A Szent Biblia könyvei