Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A János írása szerint való szent evangyéliom

16. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1. vers

Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok.


2. vers

A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.


3. vers

És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.
Ján 15:21


4. vers

Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy a mikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivelhogy veletek valék.
Mát 9:15 Márk 2:19 Luk 5:34


5. vers

Most pedig elmegyek ahhoz, a ki küldött engem; és senki sem kérdezi tőlem közületek: Hová mégy?


6. vers

Hanem, mivelhogy ezeket beszéltem néktek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket.


7. vers

De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.
Ján 14:26 Ján 15:26


8. vers

És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:


9. vers

Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem;


10. vers

És igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem;


11. vers

Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.
Ján 12:31


12. vers

Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.


13. vers

De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.


14. vers

Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.


15. vers

Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
Ján 17:10


16. vers

Egy kevés idő, és nem láttok engem; és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem: mert én az Atyához megyek.
Ján 7:33 Ján 13:33


17. vers

Mondának azért az ő tanítványai közül egymásnak: Mi az, a mit nékünk mond: Egy kevés idő, és nem láttok engem; és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem; és: mert én az Atyához megyek?


18. vers

Mondának azért: Mi az a kevés idő, a miről szól? Nem tudjuk, mit mond.


19. vers

Megérté azért Jézus, hogy őt akarnák megkérdezni, és monda nékik: Arról tudakozzátok-é egymást, hogy azt mondám: Egy kevés idő, és nem láttok engem; és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem?


20. vers

Bizony, bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül: ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul.


21. vers

Az asszony mikor szűl, szomorúságban van, mert eljött az ő órája: de mikor megszűli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra.


22. vers

Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket.


23. vers

És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
Ján 14:13 Ján 15:16 Mát 7:7 Mát 21:22 Márk 11:24 Luk 11:9 Jak 1:5


24. vers

Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.


25. vers

Ezeket példázatokban mondottam néktek; de eljő az idő , mikor nem példázatokban beszélek majd néktek, hanem nyiltan beszélek néktek az Atyáról.


26. vers

Azon a napon az én nevemben kértek majd: és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az Atyát ti érettetek;


27. vers

Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.
Ján 17:8


28. vers

Kijöttem az Atyától, és jöttem e világba: ismét elhagyom e világot, és elmegyek az Atyához.


29. vers

Mondának néki az ő tanítványai: Ímé, most nyiltan beszélsz és semmi példázatot nem mondasz.


30. vers

Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki téged megkérdezzen: erről hiszszük, hogy az Istentől jöttél ki.
Ján 16:27


31. vers

Felele nékik Jézus: Most hiszitek?


32. vers

Ímé eljő az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok kiki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok; de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.
Mát 26:31 Márk 14:27


33. vers

Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyőztem a világot.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A Szent Biblia könyvei