Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A János írása szerint való szent evangyéliom

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1. vers

Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl.


2. vers

És nagy sokaság követé őt, mivelhogy látják vala az ő csodatételeit, a melyeket cselekszik vala a betegeken.


3. vers

Felméne pedig Jézus a hegyre, és leüle ott a tanítványaival.


4. vers

Közel vala pedig husvét, a zsidók ünnepe.
2Móz 12:18 3Móz 23:5 4Móz 28:16 5Móz 16:1


5. vers

Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, monda Filepnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?
Mát 14:15 Márk 6:35 Luk 9:12


6. vers

Ezt pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt; mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni.


7. vers

Felele néki Filep: Kétszáz dénár árú kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikök kapjon valami keveset.


8. vers

Monda néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére:


9. vers

Van itt egy gyermek, a kinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek?
2Kir 4:43


10. vers

Jézus pedig monda: Ültessétek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, számszerint mintegy ötezeren.


11. vers

Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek; hasonlóképen a halakból is, a mennyit akarnak vala.


12. vers

A mint pedig betelének, monda az ő tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne veszszen.


13. vers

Összeszedék azért, és megtöltének tizenkét kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, a melyek megmaradtak vala az evők után.


14. vers

Az emberek azért látva a jelt, a melyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, a ki eljövendő vala a világra.
Ján 4:19 Ján 7:40 Luk 7:16


15. vers

Jézus azért, a mint észrevevé, hogy jőni akarnak és őt elragadni, hogy királylyá tegyék, ismét elvonula egymaga a hegyre.


16. vers

Mikor pedig estveledék, lemenének az ő tanítványai a tengerhez,


17. vers

És beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus.


18. vers

És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborog vala.


19. vers

Mikor azért huszonöt, vagy harmincz futamatnyira beevezének, megláták Jézust, a mint jár vala a tengeren és a hajóhoz közeledik vala: és megrémülének.


20. vers

Ő pedig monda nékik: Én vagyok, ne féljetek!


21. vers

Be akarák azért őt venni a hajóba: és a hajó azonnal ama földnél vala, a melyre menének.


22. vers

Másnap a sokaság, a mely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, a melybe a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el,


23. vers

De jöttek más hajók Tiberiásból közel ahhoz a helyhez, a hol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr:


24. vers

Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállának ők is a hajókba, és elmenének Kapernaumba, keresvén Jézust.


25. vers

És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide?


26. vers

Felele nékik Jézus és monda: Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok.


27. vers

Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.
Ján 6:40 Ján 6:54 Ján 4:14 Ján 5:37 Ján 8:18 Mát 3:17 Mát 17:5 Márk 1:11 Márk 9:7 Luk 3:22 Luk 9:35 2Pét 1:17


28. vers

Mondának azért néki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük?


29. vers

Felele Jázus és monda nékik: Az az Isten dolga, hogy higyjetek abban, a kit ő küldött.
1Ján 3:23


30. vers

Mondának azért néki: Micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higyjünk néked? Mit művelsz?
Mát 12:38 Mát 16:1 Márk 8:11 Luk 11:29 1Kor 1:22


31. vers

A mi atyáink a mannát ették a pusztában; a mint meg van írva: Mennyei kenyeret adott vala enniök.
2Móz 16:4 2Móz 16:15


32. vers

Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret.


33. vers

Mert az az Istennek kenyere, a mely mennyből száll alá, és életet ád a világnak.


34. vers

Mondának azért néki: Uram, mindenkor add nékünk ezt a kenyeret!


35. vers

Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
Ján 4:14 Ján 7:37


36. vers

De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, még sem hisztek.


37. vers

Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, a ki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem.


38. vers

Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem.
Ján 3:13 Ján 5:30 Mát 26:39 Márk 14:36 Luk 22:42


39. vers

Az pedig az Atyának akarata, a ki elküldött engem, hogy a mit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámaszszam azt az utolsó napon.
Ján 10:28 Ján 17:12 Ján 18:9


40. vers

Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámaszszam azt azt utolsó napon.
Ján 6:47 Ján 3:18 Ján 3:36 Ján 5:24


41. vers

Zúgolódának azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondá: Én vagyok az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá.


42. vers

És mondának: Nem ez-é Jézus, a József fia, a kinek mi ismerjük atyját és anyját? mimódon mondja hát ez, hogy: A mennyből szállottam alá?
Mát 13:55 Márk 6:3 Luk 4:22


43. vers

Felele azért Jézus és monda nékik: Ne zúgolódjatok egymás között!


44. vers

Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.


45. vers

Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.
Ésa 54:13 Jer 31:33 Jer 31:34


46. vers

Nem hogy az Atyát valaki látta, csak az, a ki Istentől van, az látta az Atyát.
Ján 1:18 Mát 11:27 Luk 10:22


47. vers

Bizony, bizony mondom néktek: A ki én bennem hisz, örök élete van annak.
Ján 6:40


48. vers

Én vagyok az életnek kenyere.


49. vers

A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak.
Ján 6:31


50. vers

Ez az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon.


51. vers

Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért.
Ján 3:13


52. vers

Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk?


53. vers

Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.


54. vers

A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.
Ján 4:14


55. vers

Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital.


56. vers

A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban.
Ján 15:5


57. vers

A miként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, a ki engem eszik, él én általam.


58. vers

Ez az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá; nem úgy, a mint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának: a ki ezt a kenyeret eszi, él örökké.
Ján 3:13


59. vers

Ezeket mondá a zsinagógában, a mikor tanít vala Kapernaumban.


60. vers

Sokan azért, a kik hallák ezeket az ő tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez; ki hallgathatja őt?


61. vers

Tudván pedig Jézus ő magában, hogy e miatt zúgolódnak az ő tanítványai, monda nékik: Titeket ez megbotránkoztat?


62. vers

Hát ha meglátjátok az embernek Fiát felszállani oda, a hol elébb vala?!
Márk 16:19 Luk 24:51 Csel 1:9


63. vers

A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.
2Kor 3:6


64. vers

De vannak némelyek közöttetek, a kik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, a kik nem hisznek, és ki az, a ki elárulja őt.
Ján 2:25 Ján 13:11


65. vers

És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.
Ján 6:44


66. vers

Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül és nem járnak vala többé ő vele.


67. vers

Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajjon ti is el akartok-é menni?


68. vers

Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad.


69. vers

És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
Mát 16:16 Márk 8:29 Luk 9:20


70. vers

Felele nékik Jézus: Nem én választottalak-é ki titeket, a tizenkettőt? és egy közületek ördög.


71. vers

Érette pedig Júdás Iskáriótest, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a tizenkettő közül.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A Szent Biblia könyvei