Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

17. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre.
Márk 9:2 Márk 9:13 Luk 9:28 Luk 9:36


2. vers

És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség.
2Pét 1:16 2Pét 1:18


3. vers

És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, a kik beszélnek vala ő vele.


4. vers

Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.


5. vers

Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.
Mát 3:17


6. vers

És a tanítványok a mint ezt hallák, arczra esének és igen megrémülének.


7. vers

Jézus pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek!


8. vers

Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül.


9. vers

És mikor a hegyről alájövének, megparancsolá nékik Jézus, mondván: Senkinek se mondjátok el a mit láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból.
Mát 16:20


10. vers

És megkérdezék őt az ő tanítványai, mondván: Miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie?
Mát 11:14 Malak 4:5


11. vers

Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít;


12. vers

De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg őt, hanem azt mívelék vele, a mit akarának. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd ő tőlük.
Mát 14:9 Mát 14:10


13. vers

Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik.
Luk 1:17


14. vers

És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén ő előtte,
Márk 9:14 Márk 9:29 Luk 9:37 Luk 9:42


15. vers

És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe.


16. vers

És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani.


17. vers

Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem.
5Móz 32:5


18. vers

És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.


19. vers

Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?
Mát 10:1


20. vers

Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
Mát 21:21 Márk 11:23 Luk 17:6


21. vers

Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által.


22. vers

Mikor pedig Galileában jártak vala, monda nékik Jézus: Az ember Fia emberek kezébe adatik;
Mát 16:21 Mát 20:18 Márk 8:31 Márk 9:31 Márk 10:33


23. vers

És megölik őt, de harmadnapon föltámad. És felettébb megszomorodának.


24. vers

Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a kétdrakma-szedők Péterhez menének és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát?
2Móz 30:13


25. vers

Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelőzé őt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-é, vagy az idegenektől?


26. vers

Monda néki Péter: Az idegenektől. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok.


27. vers

De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az első halat, a mely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik én érettem és te éretted.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei