Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

14. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Abban az időben hírét hallá Heródes negyedes fejedelem Jézusnak,


2. vers

És monda szolgáinak: Ez ama Keresztelő János; ő támadt fel a halálból, és azért működnek benne az erők.
Márk 6:14 Márk 6:17 Márk 6:30 Luk 9:7 Luk 9:9


3. vers

Mert Heródes elfogatta vala Jánost, és megkötöztetvén, tömlöczbe vetette vala Heródiásért, az ő testvérének, Fülöpnek feleségéért.
Mát 11:2


4. vers

Mert ezt mondja vala néki János: Nem szabad néked ővele élned.
3Móz 18:16


5. vers

De mikor meg akarta öletni, félt a sokaságtól, mert mint egy prófétát úgy tartják vala őt.
Mát 21:26


6. vers

Hanem mikor a Heródes születése napját ünnepelték, tánczola a Heródiás leánya ő előttük, és megtetszék Heródesnek;


7. vers

Azért esküvéssel fogadá, hogy a mit kér, megadja néki.


8. vers

A leány pedig, anyja rábeszélésére, monda: Add ide nékem egy tálban a Keresztelő János fejét.


9. vers

És megszomorodék a király, de esküjéért és a vendégek miatt parancsolá, hogy adják oda.


10. vers

És elküldvén, fejét véteté Jánosnak a tömlöczben.


11. vers

És előhozák az ő fejét egy tálban, és adák a leánynak; az pedig vivé az ő anyjának.


12. vers

És előjövén az ő tanítványai, elvivék a testet, és eltemeték azt; és elmenvén, megjelenték Jézusnak.


13. vers

És mikor ezt meghallotta Jézus, elméne onnét hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt hallva, gyalog követé őt a városokból.


14. vers

És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot, és megszáná őket, és azoknak betegeit meggyógyítá.
Mát 9:36


15. vers

Mikor pedig estveledék, hozzá menének az ő tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az idő már elmúlt; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek magoknak eleséget.


16. vers

Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniök; adjatok nékik ti enniök.


17. vers

Azok pedig mondának néki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk.


18. vers

Ő pedig monda: Hozzátok azokat ide hozzám.


19. vers

És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vevé az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak.


20. vers

És mindnyájan evének, és megelégedének; és felszedék a maradék darabokat, tizenkét teli kosárral.
2Kir 4:44


21. vers

A kik pedig ettek vala, mintegy ötezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.


22. vers

És mindjárt kényszeríté Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot.


23. vers

És a mint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beestveledék, egyedül vala ott.
Luk 6:12 Luk 9:18


24. vers

A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt vala.


25. vers

Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván.


26. vers

És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának.
Luk 24:37


27. vers

De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!


28. vers

Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken.


29. vers

Ő pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen.


30. vers

De látva a nagy szelet, megrémüle; és a mikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, tarts meg engem!


31. vers

Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért kételkedél?
Mát 8:26


32. vers

És a mikor beléptek a hajóba, elállt a szél.


33. vers

A hajóban levők pedig hozzámenvén: leborulának előtte, mondván: Bizony, Isten Fia vagy!


34. vers

És általkelvén, eljutának Genezáret földére.


35. vers

És mikor megismerték őt annak a helynek lakosai, szétküldének abba az egész környékbe, és minden beteget hozzá hozának;


36. vers

És kérik vala őt, hogy csak az ő ruhájának peremét illethessék. És a kik illeték vala, mindnyájan meggyógyulának.
Mát 9:21 Luk 6:19


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei