Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Márk írása szerint való szent evangyéliom

8. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Azokban a napokban, mivelhogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniök, magához szólította Jézus az ő tanítványait, és monda nékik:
Mát 15:32 Mát 15:39


2. vers

Szánakozom e sokaságon, mert immár harmad napja hogy velem vannak, és nincs mit enniök;
Márk 6:34 Márk 6:44


3. vers

És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton; mert némelyek ő közülök messzünnen jöttek.


4. vers

Az ő tanítványai pedig felelének néki: Honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt e pusztában?


5. vers

És megkérdé őket: Hány kenyeretek van? Azok pedig mondának: Hét.


6. vers

Akkor megparancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. És vevén a hét kenyeret, és hálákat adván, megszegé, és adá az ő tanítványainak, hogy eléjök tegyék. És a sokaság elé tevék.


7. vers

Volt egy kevés haluk is. És hálákat adván mondá, hogy tegyék eléjök azokat is.


8. vers

Evének azért, és megelégedének; és fölszedék a maradék darabokat, hét kosárral.


9. vers

Valának pedig a kik ettek mintegy négyezeren; és elbocsátá őket.


10. vers

És azonnal a hajóba szálla tanítványaival, és méne Dalmánuta vidékére.


11. vers

És kijövének a farizeusok, és kezdék őt faggatni, mennyei jelt kívánván tőle, hogy kísértsék őt.
Mát 16:1 Mát 16:12


12. vers

Ő pedig lelkében felfohászkodván, monda: Miért kíván jelt ez a nemzetség? Bizony mondom néktek: Nem adatik jel ennek a nemzetségnek.
Mát 12:39 Luk 11:29


13. vers

És ott hagyván őket, ismét hajóba szálla, és a túlsó partra méne.


14. vers

De elfelejtének kenyeret vinni, és egy kenyérnél nem vala velök több a hajóban.


15. vers

És ő inti vala őket, mondván: Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától!
Mát 16:6 Luk 12:1 Márk 3:6


16. vers

Ekkor egymás között tanakodván, mondának: Nincs kenyerünk.


17. vers

Jézus pedig észrevévén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Még sem látjátok-é be és nem értitek-é? Mégis kemény-é a szívetek?
Márk 6:52


18. vers

Szemeitek lévén, nem láttok-é? és füleitek lévén, nem hallotok-é? és nem emlékeztek-é?


19. vers

Mikor az öt kenyeret megszegtem az ötezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Mondának néki: Tizenkettőt.


20. vers

Mikor pedig a hetet a négyezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Azok pedig mondának: Hetet.


21. vers

És monda nékik: Hogy nem értitek hát?


22. vers

Azután Bethsaidába méne; és egy vakot vivének hozzá és kérik vala őt, hogy illesse azt.
Márk 6:56


23. vers

Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeté őt a falun kívül; és a szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdé őt, ha lát-é valamit?
Márk 7:32 Márk 7:33 Ján 9:6


24. vers

Az pedig föltekintvén, monda: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat.


25. vers

Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekintete véle. És megépüle, és látá messze és világosan mindent.


26. vers

És haza küldé, mondván: Se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mondd a faluban.
Márk 7:36


27. vers

És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba; és útközben megkérdé az ő tanítványait, mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek?
Mát 16:13 Mát 16:28 Luk 9:18 Luk 9:27


28. vers

Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak; és némelyek Illésnek; némelyek pedig egynek a próféták közül.
Márk 6:15


29. vers

És ő monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter, monda néki: Te vagy a Krisztus.


30. vers

És rájok parancsola, hogy senkinek se szóljanak felőle.
Márk 9:9


31. vers

És kezdé őket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.
Márk 9:31 Márk 10:33 Mát 16:21 Mát 17:22 Mát 20:18 Luk 9:22 Luk 17:25 Luk 24:7


32. vers

És ezt nyilván mondja vala. Péter pedig magához vonván őt, kezdé dorgálni.


33. vers

És ő megfordulván és az ő tanítványaira tekintvén, megfeddé Pétert, mondván: Távozz tőlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.


34. vers

A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
Mát 10:38 Mát 16:24 Luk 9:23 Luk 14:27


35. vers

Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.
Mát 10:39 Mát 16:25 Luk 9:24 Luk 17:33 Ján 12:25


36. vers

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
Mát 16:26 Luk 9:25


37. vers

Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?


38. vers

Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.
Mát 10:33 Luk 9:26 Luk 12:9


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei