Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Márk írása szerint való szent evangyéliom

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

És kiméne onnét, és méne az ő hazájába, és követék őt az ő tanítványai.
Mát 13:53 Mát 13:58 Luk 4:15 Luk 4:30


2. vers

És a mint eljött vala a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, a kik őt hallák, elálmélkodának vala, mondván: Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, a mi néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa?
Ján 7:15


3. vers

Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő nőtestvérei is? És megbotránkoznak vala ő benne.


4. vers

Jézus pedig monda nékik: Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában, és a rokonai között és a maga házában.


5. vers

Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak nehány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit.


6. vers

És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván.
Mát 9:35 Luk 13:22


7. vers

Majd magához szólítá a tizenkettőt, és kezdé őket kiküldeni kettőnként, és ada nékik hatalmat a tisztátalan lelkeken.
Mát 10:1 Mát 10:9 Mát 10:15 Luk 9:1 Luk 9:6 Luk 10:1


8. vers

És megparancsolá nékik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálczán kívül; se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben;


9. vers

Hanem kössenek sarut, de két ruhát ne öltsenek.


10. vers

És monda nékik: A hol valamely házba bementek, ott maradjatok mindaddig, a míg tovább mentek onnét.
Mát 10:11 Luk 10:7


11. vers

A kik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén, verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul ő ellenök. Bizony mondom néktek: Sodomának vagy Gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak.


12. vers

Kimenvén azért, prédikálják vala, hogy térjenek meg.


13. vers

És sok ördögöt űznek vala ki, és olajjal sok beteget megkennek és meggyógyítnak vala.
Jak 5:14 Jak 5:15


14. vers

És meghallá ezeket Heródes király (mert nyilvánvalóvá lőn az ő neve) és monda: Keresztelő János támadt fel a halálból és azért működnek benne ez erők.
Mát 14:1 Mát 14:12 Luk 3:19 Luk 3:20 Luk 9:7 Luk 9:9


15. vers

Némelyek azt mondják vala, hogy Illés ő; mások meg azt mondják vala, hogy Próféta, vagy olyan, mint egy a próféták közül.


16. vers

Heródes pedig ezeket hallván, monda: A kinek én fejét vétetém, az a János ez; ő támadt fel a halálból.


17. vers

Mert maga Heródes fogatta el és vettette vala börtönbe Jánost, Heródiás miatt, Fülöpnek, az ő testvérének felesége miatt, mivelhogy azt vette vala feleségül.


18. vers

Mert János azt mondá Heródesnek: Nem szabad néked a testvéred feleségével élned.
3Móz 18:16


19. vers

Heródiás pedig ólálkodik vala utána, és meg akarja vala őt ölni; de nem teheté.


20. vers

Mert Heródes fél vala Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt; és ráhallgatván, sok dologban követi, és örömest hallgatja vala őt.


21. vers

De egy alkalmatos nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek és Galilea előkelő embereinek lakomát ad vala.


22. vers

És ennek a Heródiásnak a leánya beméne és tánczola, és megtetszék Heródesnek és a vendégeknek, monda a király a leánynak: Kérj tőlem, a mit akarsz, és megadom néked.


23. vers

És megesküvék néki, hogy: Bármit kérsz tőlem, megadom néked, még ha országom felét is.
Eszt 5:3 Eszt 5:6


24. vers

Az pedig kimenvén, monda az ő anyjának: Mit kérjek? Ez pedig mondja: A Keresztelő János fejét.


25. vers

És a királyhoz nagy sietve azonnal bemenvén, kéré őt mondván: Akarom, hogy mindjárt add ide nékem a Keresztelő János fejét egy tálban.


26. vers

A király pedig noha igen megszomorodék, eskűje és a vendégek miatt nem akará őt elutasítani.


27. vers

És azonnal hóhért küldvén a király, megparancsolá, hogy hozzák el annak fejét.


28. vers

Ez pedig elmenvén, fejét vevé annak a börtönben, és előhozá a fejét egy tálban és adá a leánynak; a leány pedig az anyjának adá azt.


29. vers

A tanítványai pedig, a mikor ezt meghallották vala, eljövének, és elvivék a testét, és sírba tevék.


30. vers

És az apostolok összegyűlekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, a miket cselekedtek, azt is, a miket tanítottak vala.
Luk 9:10


31. vers

Ő pedig monda nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járó-kelők, és még evésre sem volt alkalmas idejök.


32. vers

És elmenének hajón egy puszta helyre csupán ő magok.


33. vers

A sokaság pedig meglátá őket, a mint mennek vala, és sokan megismerék őt; és minden városból egybefutának oda gyalog, és megelőzék őket, és hozzá gyülekezének.
Mát 14:13 Mát 14:21 Luk 9:11 Luk 9:17 Ján 6:1 Ján 6:13


34. vers

És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdé őket sokra tanítani.
Mát 9:36


35. vers

Mikor pedig immár nagy idő vala, hozzámenvén az ő tanítványai mondának: Puszta ez a hely, és immár nagy idő van:


36. vers

Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvakba, vegyenek magoknak kenyeret; mert nincs mit enniök.


37. vers

Ő pedig felelvén, monda nékik: Adjatok nékik ti enniök. És mondának néki: Elmenvén, vegyünk-é kétszáz pénz árú kenyeret, hogy enni adjunk nékik?


38. vers

Ő pedig monda nékik: Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. És megtudván, mondának: Öt, és két halunk.


39. vers

És parancsolá nékik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra.


40. vers

Letelepedének azért szakaszonként, százával és ötvenével.


41. vers

Ő pedig vette vala az öt kenyeret és a két halat, és az égre tekintvén, hálákat ada; és megszegé a kenyereket és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé; és a két halat is elosztá mindnyájok között.
Márk 7:34


42. vers

Evének azért mindnyájan, és megelégedének;


43. vers

És maradékot is szedének fel tizenkét tele kosárral, és a halakból is.


44. vers

A kik pedig a kenyerekből ettek, mintegy ötezeren valának férfiak.


45. vers

És azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra Bethsaida felé, a míg ő a sokaságot elbocsátja.
Mát 14:22 Mát 14:36 Ján 6:15 Ján 6:21


46. vers

Minekutána pedig elbocsátotta őket, fölméne a hegyre imádkozni.


47. vers

És mikor beesteledék, a hajó a tenger közepén vala, ő pedig egymaga a szárazon.


48. vers

És látá őket, a mint vesződnek az evezéssel; mert a szél szembe fú vala velök; és az éj negyedik szakában hozzájuk méne a tengeren járva; és el akar vala haladni mellettük.


49. vers

Azok pedig látván őt a tengeren járni, kisértetnek vélték, és felkiáltának;


50. vers

Mert mindnyájan látják vala őt és megrémülének. De ő azonnal megszólítá őket, és monda nékik: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek.


51. vers

Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt a szél; ők pedig magukban szerfölött álmélkodnak és csodálkoznak vala.
Márk 4:39


52. vers

Mert nem okultak a kenyereken, mivelhogy a szívök meg vala keményedve.


53. vers

És átkelve, eljutának a Genezáret földére, és kikötének.


54. vers

De mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal megismerék őt,


55. vers

És azt az egész környéket befutván, kezdék a betegeket a nyoszolyákon ide-oda hordozni, a merre hallják vala, hogy ő ott van.


56. vers

És a hová bemegy vala a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a betegeket letevék a piaczokon, és kérik vala őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak illeték, meggyógyulának.
Márk 5:27 Márk 5:28 Mát 14:36


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei