Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A János írása szerint való szent evangyéliom

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1. vers

És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt Jézus anyja;


2. vers

És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.


3. vers

És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk.


4. vers

Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám.


5. vers

Mond az ő anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek.


6. vers

Vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér vala.
Márk 7:3


7. vers

Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig.


8. vers

És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek.


9. vers

A mint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a szolgák tudták, a kik a vizet merítik vala), szólítá a násznagy a vőlegényt,


10. vers

És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad.


11. vers

Ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét; és hivének benne az ő tanítványai.


12. vers

Azután leméne Kapernaumba, ő és az ő anyja és a testvérei és tanítványai; és ott maradának néhány napig,


13. vers

Mert közel vala a zsidók husvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe.
2Móz 12:3 2Móz 12:6 2Móz 12:14 2Móz 12:20


14. vers

És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árúsait és a pénzváltókat, a mint ülnek vala:


15. vers

És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté;


16. vers

És a galambárúsoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává.


17. vers

Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.
Zsolt 69:10


18. vers

Felelének azért a zsidók és mondának néki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed?
Ján 6:30 Mát 12:38 Mát 16:1 Márk 8:11 Luk 11:29


19. vers

Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.
Mát 26:61 Mát 27:40 Márk 14:58 Márk 15:29


20. vers

Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt?


21. vers

Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.
Ján 10:18


22. vers

Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta; és hivének az írásnak, és a beszédnek, a melyet Jézus mondott vala.
Luk 24:8


23. vers

A mint pedig Jeruzsálemben vala husvétkor az ünnepen, sokan hivének az ő nevében, látván az ő jeleit, a melyeket cselekszik vala.


24. vers

Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájok, a miatt, hogy ő ismeré mindnyájokat.


25. vers

És mivelhogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről; mert magától is tudta, mi volt az emberben.
Ján 6:64 Csel 1:24 Jel 2:23


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A Szent Biblia könyvei