Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A János írása szerint való szent evangyéliom

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1. vers

Ezek után ünnepök vala a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe.
2Móz 23:17


2. vers

Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, a melyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornácza van.


3. vers

Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását.


4. vers

Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet: a ki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminémű betegségben volt.


5. vers

Vala pedig ott egy ember, a ki harmincnyolcz esztendőt töltött betegségében.


6. vers

Ezt a mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni?


7. vers

Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem.


8. vers

Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!
Mát 9:6 Márk 21:11 Luk 5:24


9. vers

És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala.


10. vers

Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak: Szombat van, nem szabad néked a nyoszolyádat hordanod!
2Móz 20:10 5Móz 5:14 Nehem 13:19 Jer 17:21 Mát 12:2 Márk 2:24 Luk 6:2


11. vers

Felele nékik: A ki meggyógyított engem, azt mondá nékem: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj.


12. vers

Megkérdék azért őt: Ki az az ember, a ki mondá néked: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj?


13. vers

A meggyógyult pedig nem tudja vala, hogy ki az; mert Jézus félre vonult, sokaság lévén azon a helyen.


14. vers

Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!
Ján 8:11 Mát 12:45 Luk 11:26 2Pét 2:20


15. vers

Elméne az az ember, és hírül adá a zsidóknak, hogy Jézus az, a ki őt meggyógyította.


16. vers

És e miatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarták őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton.


17. vers

Jézus pedig felele nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.


18. vers

E miatt aztán még inkább meg akarák őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját Atyjának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel.
Ján 8:38 Ján 10:33 Fil 2:6


19. vers

Felele azért Jézus, és monda nékik: Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert a miket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképen a Fiú is cselekszi.
Ján 5:30 Ján 8:38


20. vers

Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, a miket ő maga cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csudálkozzatok.
Ján 3:35


21. vers

Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít.
Ján 11:43 Ján 11:44 Ján 17:2


22. vers

Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;
Mát 25:31 Mát 25:46 Csel 17:31


23. vers

Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt.
1Ján 2:23


24. vers

Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
Ján 3:18 Ján 3:36 Ján 6:40 Ján 6:47 Ján 8:51


25. vers

Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek.


26. vers

Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:


27. vers

És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.


28. vers

Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
1Thess 4:16


29. vers

És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.
Dán 12:2 Mát 25:46


30. vers

Én semmit sem cselekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az Atyáét.
Ján 5:19 Ján 6:38


31. vers

Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz.
Ján 8:14


32. vers

Más az, a ki bizonyságot tesz rólam; és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, a melylyel bizonyságot tesz rólam.
Ésa 42:1 Mát 3:17 Mát 17:5 Luk 3:22 Luk 9:35


33. vers

Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról.
Ján 1:19


34. vers

De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt; hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok.


35. vers

Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában.


36. vers

De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, a melyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, a melyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem.
Ján 10:25 Ján 10:38


37. vers

A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok.
Mát 3:17 Luk 3:22 2Móz 33:20 1Tim 6:16 1Ján 4:12


38. vers

Az ő ígéje sincs maradandóan bennetek: mert a kit ő elküldött, ti annak nem hisztek.


39. vers

Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam;
Csel 17:11 Luk 24:27


40. vers

És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!
Ján 6:47


41. vers

Dicsőséget emberektől nem nyerek.


42. vers

De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs bennetek:


43. vers

Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok.


44. vers

Mimódon hihettek ti, a kik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, a mely az egy Istentől van, nem keresitek?
Ján 12:43 Róm 2:29


45. vers

Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van a ki vádol titeket, Mózes, a kiben ti reménykedtetek.


46. vers

Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő.
1Móz 3:15 1Móz 12:3 1Móz 22:18 1Móz 49:10 5Móz 18:15 5Móz 18:18


47. vers

Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A Szent Biblia könyvei