Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Az apostolok cselekedetei

11. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Meghallák azonban az apostolok és a Júdeában levő atyafiak, hogy a pogányok is bevették az Istennek beszédét.


2. vers

Mikor azért felment Péter Jeruzsálembe, vetekedének ő vele a zsidóságból valók,


3. vers

Mondván: Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük.


4. vers

Elkezdvén pedig Péter, megmagyarázta nékik rendre, mondván:


5. vers

Én Joppé városában imádkozám; és láték elragadtatásban egy látást, valami alászálló edényt, mint egy nagy lepedőt, négy sarkánál fogva leeresztve az égből; és egészen hozzám szálla:
Csel 10:9 Csel 10:16


6. vers

Melyre szememet rávetve megnézém, és látám a földi négylábú állatokat, a vadakat és a csúszómászókat és az égi madarakat.


7. vers

Hallék pedig szót is, mely ezt mondja vala nékem: Kelj fel Péter, öljed és egyél!


8. vers

Mondék azonban: Semmiképen sem, Uram; mert soha semmi közönséges vagy tisztátalan nem ment be az én számba.


9. vers

Felele pedig nékem a szózat másodszor az égből: A miket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.


10. vers

Ez pedig három ízben történt; és ismét felvonaték az egész az égbe.


11. vers

És ímé, azonnal három férfiú érkezék a házhoz, melyben valék, kik Czézáreából küldettek én hozzám.
Csel 10:19 Csel 10:25


12. vers

Mondá pedig nékem a Lélek, hogy menjek el velök minden kételkedés nélkül. Eljöve pedig velem ez a hat atyafi is; és bemenénk annak az embernek a házába:


13. vers

És elbeszélé nékünk, mimódon látta, a mint az angyal megálla az ő házában és ezt mondá néki: Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik;
Csel 10:3 Csel 10:6


14. vers

Ő szólni fog hozzád olyan ígéket, melyek által megtartatol te és a te egész házadnépe.


15. vers

Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszálla a Szent Lélek ő reájok, miképen mi reánk is kezdetben.
Csel 10:44


16. vers

Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, a mint mondá: János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni.
Csel 1:5


17. vers

Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nékik, mint nékünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna?
Gal 2:16


18. vers

Ezeknek hallatára aztán megnyugovának, és dicsőíték az Istent, mondván: Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre!
Csel 17:30 Luk 2:31 Luk 2:32


19. vers

Azok tehát, a kik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutának Fenicziáig, Cziprusig és Antiókhiáig, senkinek nem prédikálván az ígét, hanem csak a zsidóknak.
Csel 8:1 Csel 8:4


20. vers

Voltak azonban közöttük némely cziprusi és czirénei férfiak, kik mikor Antiókhiába bementek, szólának a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust.


21. vers

És az Úrnak keze vala velök; és nagy sokaság tére meg az Úrhoz, hívővé lévén.


22. vers

Elhatott pedig a hír ő felőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe; és kiküldék Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig.
Csel 8:14


23. vers

Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendeze; és inté mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.
Csel 13:43


24. vers

Mert jámbor és Szent Lélekkel és hittel teljes férfiú vala ő. És nagy sokaság csatlakozék az Úrhoz.
Csel 5:14


25. vers

Elméne pedig Barnabás Tárzusba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván, elvivé őt Antiókhiába.
Csel 9:30


26. vers

És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.
Csel 26:28 1Pét 4:16


27. vers

Ez időtájban pedig menének Jeruzsálemből Antiókhiába próféták.


28. vers

Felkelvén pedig egy azok közül, névszerint Agabus, megjelenté a Lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz; a mely meg is lőn Klaudius császár idejében.
Csel 21:10


29. vers

A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak:


30. vers

A mit meg is cselekedének, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által.
Csel 15:2 Csel 15:4 Csel 15:6 Csel 21:18 Csel 12:25


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei