Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom

12. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

Ezenközben mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdé az ő tanítványainak mondani: Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás;
Mát 16:6 Mát 16:12 Márk 8:15 Mát 23:5


2. vers

Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne tudódnék.
Luk 8:17 Préd 12:16 Mát 10:26 Márk 4:22


3. vers

Annakokáért a mit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és a mit fülbe sugtatok a rejtekházakban, azt a házak tetején fogják hirdetni.


4. vers

Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak.
Ján 15:12 Mát 10:28


5. vers

De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, a ki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek.


6. vers

Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve.
Mát 10:29 Mát 10:30


7. vers

De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok.


8. vers

Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt;
Mát 10:32 Mát 10:33


9. vers

A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt.
Luk 9:26 Márk 8:38


10. vers

És ha valaki valamit mond az embernek Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak, de a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik.
Mát 12:31 Mát 12:32 Márk 3:29


11. vers

Mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket, és a fejedelmek és hatalmasságok elé, ne aggodalmaskodjatok, mimódon vagy mit szóljatok védelmetekre, vagy mit mondjatok;
Mát 10:18 Mát 10:20 Csel 4:7 Csel 4:8


12. vers

Mert a Szent Lélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok.


13. vers

Monda pedig néki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy oszsza meg velem az örökséget.


14. vers

Ő pedig monda néki: Ember, ki tett engem köztetek biróvá vagy osztóvá?


15. vers

Monda azért nékik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.
1Tim 6:6 1Tim 6:11


16. vers

És monda nékik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje.


17. vers

Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? mert nincs hová takarnom az én termésemet.


18. vers

És monda: Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat.


19. vers

És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!
Zsolt 49:7 Zsolt 49:12 Zsolt 49:13


20. vers

Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; a miket pedig készítettél, kiéi lesznek?
Zsolt 39:7


21. vers

Így van dolga annak, a ki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.
1Tim 6:18 1Tim 6:19 Jel 3:17 Jel 3:18


22. vers

Monda pedig az ő tanítványainak: Annakokáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.
Zsolt 55:23 Mát 6:25 Mát 6:33


23. vers

Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet.


24. vers

Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs tárházuk, sem csűrük; és az Isten eltartja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál?
Jób 39:3 Zsolt 147:9


25. vers

Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
Mát 6:27


26. vers

Annakokáért ha a mi legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől?


27. vers

Tekintsétek meg a liliomokat, mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak: de mondom néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy.


28. vers

Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!


29. vers

Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok; és ne kételkedjetek.
Mát 6:31 Mát 6:34 Jak 1:5 Jak 1:7


30. vers

Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre.


31. vers

Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek.
Mát 6:33 1Tim 4:8


32. vers

Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.
Luk 22:28 Luk 22:30 Jel 3:21


33. vers

Adjátok el a mitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, a hol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.
Mát 6:20 Mát 19:21 Csel 2:45


34. vers

Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
Mát 6:21


35. vers

Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva;
Eféz 6:14


36. vers

Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, a kik az ő urokat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki.
Mát 24:44 Mát 24:46 Mát 24:47


37. vers

Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik.
Ján 13:4 Mát 24:46 Mát 24:47


38. vers

És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák!


39. vers

Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön.
Mát 24:43


40. vers

Ti is azért legyetek készek: mert a mely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek Fia.
Mát 24:44 Mát 25:13 Márk 13:33 1Thess 5:2


41. vers

Monda pedig néki Péter: Uram, nékünk mondod-é ezt a példázatot, vagy mindenkinek is?


42. vers

Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében?
Mát 24:45 Mát 24:47


43. vers

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ilyen munkában talál!


44. vers

Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt.


45. vers

Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és inni és részegeskedni:


46. vers

Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja, és kettévágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja.
Mát 24:51 Mát 25:41 Mát 25:46


47. vers

És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;
Jak 4:17


48. vers

A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.
Róm 2:12


49. vers

Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?
Mát 10:34 Mát 10:39


50. vers

De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem; és mely igen szorongattatom, míglen az elvégeztetik.
Mát 20:22 Márk 10:38 Luk 22:43 Luk 22:44 Mát 26:37 Mát 26:38


51. vers

Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sőt inkább meghasonlást.
Mát 10:34 Mát 10:35


52. vers

Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, a kik meghasonlanak, három kettő ellen, és kettő három ellen.


53. vers

Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen; és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen; napa a menye ellen, és a menye a napa ellen.
Mik 7:6 Mát 10:21


54. vers

Monda pedig a sokaságnak is: Mikor látjátok, hogy napnyugotról felhő támad, azonnal ezt mondjátok: Záporeső jő; és úgy lesz.
Mát 16:2 Mát 16:3


55. vers

És mikor halljátok fúni a déli szelet, ezt mondjátok: Hőség lesz; és úgy lesz.


56. vers

Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni; erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni?
Dán 9:25 Malak 3:1


57. vers

És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz?


58. vers

Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton megmenekedni tőle, hogy téged ne vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon téged a poroszlónak és a poroszló a tömlöczbe ne vessen téged.
Mát 5:25 Mát 5:26


59. vers

Mondom néked, hogy nem jősz ki onnét, mígnem megfizetsz mind az utolsó fillérig.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei