Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom

14. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

És lőn mikor a főfarizeusok közül egynek házához ment szombatnapon kenyeret enni, azok leselkednek vala ő utána.


2. vers

És ímé egy vízkóros ember vala ő előtte.


3. vers

És felelvén Jézus, szóla a törvénytudóknak és a farizeusoknak, mondván: Szabad-é szombatnapon gyógyítani?
Mát 12:10


4. vers

Azok pedig hallgatának. És ő megfogván azt, meggyógyítá és elbocsátá.


5. vers

És felevén nékik, monda: Ki az közületek, a kinek szamara vagy ökre a kútba esik, és nem vonja ki azt azonnal szombatnapon?
Mát 12:11


6. vers

És nem felelhetnek vala ő ellene semmit ezekre.


7. vers

És egy példázatot monda a hivatalosoknak, mikor észre vevé, mimódon válogatják a fő helyeket; mondván nékik:


8. vers

Mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a fő helyre; mert netán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is hivott meg az,
Péld 25:6 Péld 25:7


9. vers

És eljövén az, a ki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd néked: Engedd ennek a helyet! És akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni.


10. vers

Hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre; hogy mikor eljő az, a ki téged meghívott, ezt mondja néked: Barátom ülj feljebb! Akkor néked dicsôséged lesz azok előtt, a kik veled együtt ülnek.


11. vers

Mert mindenki, a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.
Luk 18:14 Jób 22:29 Mát 23:12


12. vers

Monda pedig annak is, a ki őt meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat; nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked.
Luk 6:33


13. vers

Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat:
Mát 25:34 Mát 25:36 Mát 25:40


14. vers

És boldog leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor.


15. vers

Hallván pedig ezeket egy azok közül, a kik ő vele együtt ülnek vala, monda néki: Boldog az, a ki eszik kenyeret az Isten országában.


16. vers

Ő pedig monda annak: Egy ember készíte nagy vacsorát, és sokakat meghíva;
Mát 22:2 Mát 22:10 Jel 19:7 Jel 19:9 Péld 9:2 Péld 9:5


17. vers

És elküldé szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak: Jertek el, mert immár minden kész!
Mát 15:24 Mát 10:5 Mát 10:6 Csel 13:46


18. vers

És mindnyájan egyenlőképen kezdék magokat mentegetni. Az első monda néki: Szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam; kérlek téged, ments ki engem!


19. vers

És másik monda: Öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam; kérlek téged, ments ki engem!


20. vers

A másik pedig monda: Feleséget vettem, és azért nem mehetek.


21. vers

Mikor azért az a szolga haza ment, megmondá ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda, monda az ő szolgájának: Eredj hamar a város utczáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide.


22. vers

És monda a szolga: Uram, meglett a mint parancsolád, és mégis van hely.


23. vers

Akkor monda az úr a szolgájának: Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejőni mindenkit, hogy megteljék az én házam.


24. vers

Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat.
4Móz 13:3 4Móz 13:26 4Móz 13:32 4Móz 13:34 4Móz 14:1 4Móz 14:4 4Móz 14:21 4Móz 14:23 Luk 14:17


25. vers

Megy vala pedig ő vele nagy sokaság; és megfordulván, monda azoknak:


26. vers

Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
Mát 10:37 Mát 10:38


27. vers

És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.
Luk 9:23 Mát 10:38 Márk 8:34


28. vers

Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-é mivel elvégezze?


29. vers

Nehogy minekutána fundamentomot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, a ki látja,


30. vers

Ezt mondván: Ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni!


31. vers

Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nemde leülvén először tanácskozik, hogy tízezerrel szembeszállhat-é azzal, a ki ő ellene húszezerrel jött?


32. vers

Mert különben még mikor amaz távol van, követséget küldvén, megkérdezi a békefeltételeket.


33. vers

Ezenképen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom.


34. vers

Jó a só: de ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg?
Mát 5:13 Márk 9:50


35. vers

Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas: kivetik azt. A kinek van füle a hallásra, hallja.
Mát 11:15


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei