Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom

20. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

És lőn azok közül a napok közül egyen, mikor ő a népet tanítá a templomban, és és az evangyéliomot hirdeté, előállának a fôpapok és az írástudók a vénekkel egybe,
Mát 21:23 Mát 21:27 Márk 11:27 Márk 11:33


2. vers

És mondának néki, így szólván: Mondd meg nékünk, micsoda hatalommal cselekszed ezeket? vagy ki az, a ki néked ezt a hatalmat adta?
Csel 4:7 Csel 4:10


3. vers

Felelvén pedig, monda nékik: Én is kérdek egy dolgot tőletek; mondjátok meg azért nékem:


4. vers

A János keresztsége mennyből vala-é, vagy emberektől?
Márk 11:30 Márk 11:33


5. vers

Azok pedig tanakodának magok közt, mondván: Ha ezt mondjuk: Mennyből; azt fogja mondani: Miért nem hittetek tehát néki?


6. vers

Ha pedig ezt mondjuk: Emberektől; az egész nép megkövez minket: mert meg van győződve, hogy János próféta volt.
Mát 14:5


7. vers

Felelének azért, hogy ők nem tudják, honnét vala.


8. vers

És Jézus monda nékik: Én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.


9. vers

És kezdé a népnek e példázatot mondani: Egy ember plántála szőlőt, és kiadá azt munkásoknak, és hosszú időre elutazék.


10. vers

És annak idején elküldé szolgáját a munkásokhoz, hogy adjanak néki a szőlő gyümölcséből; a munkások pedig azt megvervén, üresen bocsáták el.
Márk 12:2


11. vers

És még másik szolgát is külde; de azok azt is megvervén és meggyalázván, üresen bocsáták el.
Mát 24:31 Mát 24:37


12. vers

És még harmadikat is külde; de azok azt is megsebesítvén, kiveték.


13. vers

Monda azért a szőlőnek ura: Mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat: talán azt, ha látják, megbecsülik.
Ján 3:16


14. vers

De mikor azt látták a munkások, tanakodának egymás közt, mondván: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, hogy a miénk legyen az örökség!
Zsid 1:2


15. vers

És kivetvén őt a szőlőből, megölék. Mit cselekszik azért a szőlőnek ura azokkal?
Luk 23:33 Zsid 13:12


16. vers

Elmegy és elveszti azokat a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. És mikor ezt hallották, mondának: Távol legyen az!
Luk 21:6 Luk 21:22 Luk 21:24 Mát 23:37 Mát 23:38 Mát 21:42


17. vers

Ő pedig reájok tekintvén, monda: Mi az tehát, a mi meg van írva: A mely követ az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé?
Zsolt 118:22


18. vers

Valaki erre a kőre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.
Ésa 8:14 Ésa 8:15


19. vers

És igyekeznek vala a főpapok és az írástudók kezeiket ő reá vetni azon órában; de félének a néptől; mert megérték, hogy ô ellenök mondta e példázatot.


20. vers

Annakokáért vigyázván ő reá, leselkedőket küldének ki, a kik igazaknak tetteték magokat, hogy őt megfogják beszédében; hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának.
Mát 22:15 Mát 22:22 Márk 12:13 Márk 12:17


21. vers

Kik megkérdezék őt, mondván: Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és személyt nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod:


22. vers

Szabad-é nékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem?


23. vers

Ő pedig észrevévén álnokságukat, monda nékik: Mit kísértetek engem?


24. vers

Mutassatok nékem egy pénzt; kinek a képe és felirata van rajta? És felelvén, mondának: A császáré.


25. vers

Ő pedig monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré, a császárnak, és a mi az Istené, az Istennek.
Róm 13:7


26. vers

És nem tudták őt megfogni beszédében a nép előtt; és csodálkozván az ő feleletén, elhallgatának.


27. vers

Hozzá menvén pedig a sadduczeusok közül némelyek, a kik tagadják, hogy van feltámadás, megkérdék őt,
Mát 22:23 Mát 22:32 Márk 12:18 Márk 12:27


28. vers

Mondván: Mester, Mózes megírta nékünk, ha valakinek testvére meghal, kinek felesége volt, és magzatok nélkül hal meg, hogy annak testvére elvegye annak feleségét, és támasszon magot az ő testvérének.
5Móz 25:5 5Móz 25:6


29. vers

Hét testvér vala azért: és az első feleséget vevén, meghalt magzatok nélkül;


30. vers

A másik vevé el azért annak feleségét, és az is magzatok nélkül halt meg;


31. vers

Akkor a harmadik vette el azt; és hasonlóképen mind a heten is; és nem hagytak magot, és meghaltak.


32. vers

Mind ezek után pedig meghalt az asszony is.


33. vers

A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülök? mert mind a hétnek felesége volt.


34. vers

És felelvén, monda nékik Jézus: E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak:


35. vers

De a kik méltókké tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak:
Fil 3:11 2Thess 1:5


36. vers

Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz: és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai.


37. vers

Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákób Istenének mondja.
2Móz 3:6


38. vers

Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki.


39. vers

Felelvén pedig némelyek az írástudók közül, mondának: Mester, jól mondád!


40. vers

És többé semmit sem mertek tőle kérdezni.


41. vers

Monda pedig nékik: Mimódon mondják, hogy a Krisztus Dávidnak fia?
Mát 22:42 Mát 22:45 Márk 12:35 Márk 12:37


42. vers

Holott maga Dávid mondja a zsoltárok könyvében: Monda az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbkezem felől,
Zsolt 110:1


43. vers

Míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.


44. vers

Dávid azért Urának mondja őt, mimódon fia tehát néki?


45. vers

És az egész nép hallására monda az ő tanítványainak:
Mát 23:5 Mát 23:7 Márk 12:38 Márk 12:39


46. vers

Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piaczokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az első űlést, és a lakomákon a főhelyeket;
Mát 23:5 Mát 23:7 Mát 23:14


47. vers

Kik az özvegyeknek házát felemésztik, és színből hosszan imádkoznak; ezek súlyosabb ítélet alá esnek.
Mát 23:14 Márk 12:40


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei