Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába
Mát 3:16 Mát 4:1 Mát 4:11


2. vers

Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék.


3. vers

És monda néki az ördög. Ha Isten Fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré.


4. vers

Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével.
5Móz 8:3


5. vers

Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban,


6. vers

És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom;


7. vers

Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.


8. vers

Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
5Móz 6:13


9. vers

Azután Jeruzsálembe vivé őt, és a templom ormára állítván, monda néki: Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét;


10. vers

Mert meg van írva: Az ő angyalinak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged;


11. vers

És: Kezökben hordoznak téged, hogy valamikép meg ne üssed lábadat a kőbe.
Zsolt 91:11 Zsolt 91:12


12. vers

Felelvén pedig Jézus, monda néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.
5Móz 6:16


13. vers

És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre.


14. vers

Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.
Mát 4:11 Mát 4:13


15. vers

És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől.


16. vers

És méne Názáretbe, a hol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.


17. vers

És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, a hol ez vala írva:


18. vers

Az Úrnak lelke van én rajtam,


19. vers

Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
Ésa 61:1 Ésa 61:2 Ésa 42:6 Ésa 42:7


20. vers

És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve.


21. vers

Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.


22. vers

És mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszédein, a melyek szájából származtak, és mondának: Avagy nem a József fia-é ez?


23. vers

És monda nékik: Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem: Orvos, gyógyítsd meg magadat! A miket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd meg azokat.
Mát 4:13 Márk 1:21 Márk 1:25


24. vers

Monda pedig: Bizony mondom néktek: Egy próféta sem kedves az ő hazájában.
Mát 13:57


25. vers

És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegy asszony volt Izráelben, mikor az ég három esztendeig és hat hónapig be volt zárva, úgy hogy az egész tartományban nagy éhség volt;


26. vers

Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Sidonnak Sareptájába az özvegy asszonyhoz.
1Kir 17:9 1Kir 17:10 1Kir 17:16


27. vers

És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izráelben; de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Siriából való Naámán.
2Kir 5:9 2Kir 5:10 2Kir 5:14


28. vers

És betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották.


29. vers

És felkelvén, kiűzék őt a városon kívül és vivék őt annak a hegynek szélére, a melyen az ő városuk épült, hogy onnen letaszítsák.


30. vers

Ő azonban közöttük átmenve, eltávozék.


31. vers

És leméne Kapernaumba, Galilea városába; és tanítja vala azokat szombatnapokon.


32. vers

És csodálkozának az ő tudományán, mert beszéde hatalmas vala.
Mát 7:29


33. vers

És a zsinagógában vala egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember, a ki fennhangon kiálta,
Márk 1:23 Márk 1:24


34. vers

Mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged ki vagy: az Istennek ama Szentje!


35. vers

És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg és menj ki ez emberből! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belőle, és nem árta néki semmit.


36. vers

És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek?


37. vers

És elterjede a hír ő felőle a környék minden helyén.


38. vers

Azután a zsinagógából eltávozván, a Simon házába méne. A Simon napa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek neki érette.
Mát 8:14 Mát 8:15


39. vers

És Jézus mellé állván, megdorgálá a hideglelést, és az elhagyá őt; és ő azonnal felkelvén, szolgála nékik.


40. vers

A nap lementével pedig, mindenek, a kiknek különféle betegeik valának, ő hozzá vivék azokat; ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá őket.


41. vers

Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De ő megdorgálván, nem engedé őket szólani, mivelhogy tudták, hogy ő a Krisztus.
Márk 1:24 Márk 1:25 Mát 26:63 Mát 26:64


42. vers

A nap fölkeltekor pedig kimenvén, puszta helyre méne; de a sokaság felkeresé őt, és hozzámenének, és tartóztaták őt, hogy ne menjen el tőlök.
Márk 1:35 Márk 1:38


43. vers

Ő pedig monda nékik: Egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem az Istennek országát; mert azért küldettem.
Ésa 61:1


44. vers

És prédikál vala Galilea zsinagógáiban.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei