Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom

17. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, a ki által esnek.
Mát 18:7


2. vers

Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogynem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson.
Mát 18:6 Márk 9:42


3. vers

Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki.
Mát 18:15 Mát 18:17


4. vers

És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss neki.
Mát 18:22


5. vers

És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!


6. vers

Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engede néktek.
Mát 17:20 Mát 21:21 Márk 11:23


7. vers

Kicsoda pedig ti közületek az, a ki, ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő: Jer elő, ülj asztalhoz?


8. vers

Sőt nem ezt mondja-e néki: Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom; és azután egyél és igyál te?


9. vers

Avagy megköszöni-é annak a szolgának, hogy azt mívelte, a mit néki parancsolt? Nem gondolom.


10. vers

Ezenképen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, a mik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk; mert a mit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük.
1Kor 9:16


11. vers

És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette méne által.


12. vers

És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának:
3Móz 13:2


13. vers

És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!


14. vers

És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának.
3Móz 14:2 3Móz 14:32 Mát 8:4


15. vers

Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval;


16. vers

És arczczal leborula az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samariabeli vala.


17. vers

Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilencze pedig hol van?


18. vers

Nem találkoztak a kik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?


19. vers

És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.


20. vers

Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.
Róm 14:7


21. vers

Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.


22. vers

Monda pedig a tanítványoknak: Eljő az idő, mikor kívántok látni egyet az ember Fiának napjai közül, és nem láttok.


23. vers

És mondják majd néktek: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; de ne menjetek el, és ne kövessétek:
Mát 23:24 Márk 13:21


24. vers

Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz az embernek Fia is az ő napján.
Mát 24:27 Mát 24:30


25. vers

De előbb sokat kell neki szenvednie és megvettetnie e nemzetségtől.
Luk 9:22 Luk 22:63 Luk 22:64 Luk 23:33 Luk 24:7 Mát 16:21 Mát 17:24 Mát 20:18 Márk 8:31 Márk 9:31 Márk 10:33


26. vers

És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is.
1Móz 6:5 1Móz 6:7 1Móz 7:7 1Pét 3:20


27. vers

Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, a melyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte.


28. vers

Hasonlóképen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;


29. vers

De a mely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:
1Móz 19:23 1Móz 19:25


30. vers

Ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.


31. vers

Az nap, a ki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és a ki a mezőn, azonképen ne forduljon hátra.
Mát 24:37 Mát 24:38


32. vers

Emlékezzetek Lót feleségére!
1Móz 19:26


33. vers

Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt.
Luk 9:24 Mát 10:39 Mát 16:25 Márk 8:35 Ján 12:25


34. vers

Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.
Mát 24:40 Mát 24:41


35. vers

Két asszony őröl együtt; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.


36. vers

Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.


37. vers

És felelvén, mondának néki: Hol, Uram? Ő pedig monda nékik: a hol a test, oda gyűlnek a saskeselyűk.
Mát 24:28


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei