Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve

21. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1. vers

Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
Ésa 65:17 Ésa 66:22 2Pét 3:13


2. vers

És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.
Jel 13:12 Gal 4:26 Zsid 11:10 Zsid 12:22 Zsid 13:14 2Kor 11:2 Eféz 5:25 Eféz 5:27


3. vers

És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
2Kor 6:16 Ezék 37:27


4. vers

És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
Jel 7:17 Ésa 25:8 Jel 20:14 1Kor 15:26 1Kor 15:54 Ésa 35:10


5. vers

És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
Jel 4:2 Jel 20:11 Ésa 43:19 2Kor 5:17


6. vers

És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet +vizének forrásából ingyen.
Jel 16:17 Jel 1:8 Jel 22:13 Ésa 41:4 Ésa 44:6 Jel 22:17 Ésa 51:1 Ján 4:10 Ján 4:14 Ján 7:37


7. vers

A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.


8. vers

A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.
Jel 22:15 1Kor 6:9 Gal 5:21 Eféz 5:5 1Tim 1:9 1Tim 1:10 Jel 2:11 Jel 20:14


9. vers

És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
Jel 15:1 Jel 15:6 Jel 15:7 Jel 21:2 Jel 19:7


10. vers

És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.
Jel 21:2 Gal 4:26 Zsid 12:22


11. vers

Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;


12. vers

És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
Ezék 48:31 Ezék 48:34


13. vers

Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu.


14. vers

És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.
Eféz 2:20 Mát 10:2 Mát 10:4


15. vers

A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát.
Ezék 40:3 Zak 2:1


16. vers

És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.


17. vers

És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.


18. vers

És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.


19. vers

És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;


20. vers

Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist.


21. vers

A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.


22. vers

És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.


23. vers

És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.
Jel 22:5 Ésa 60:19 Ésa 60:20 Zak 14:7


24. vers

És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik.
Ésa 60:3


25. vers

És annak kapui be nem záratnak nappal (éjszaka ugyanis ott nem lesz);
Ésa 60:11 Ésa 60:20 Zak 14:7


26. vers

És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik.
Ésa 60:11


27. vers

És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.
Jel 21:8 Jel 22:15 Jel 3:5 Jel 13:8 Jel 20:12 2Móz 32:32 Zsolt 69:29 Fil 4:3


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


A Szent Biblia könyvei