Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve

17. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1. vers

És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, a ki a sok vizen ül;
Jel 15:6 Jel 15:7 Náh 3:4 Jer 51:13


2. vers

A kivel paráználkodtak a a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.
Jel 18:3 Jel 18:9 Jel 14:8 Jer 51:7


3. vers

És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.
Jel 13:1


4. vers

Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
Jel 18:16


5. vers

És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
Jel 14:8 Jel 16:19 Jel 18:2


6. vers

És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
Jel 18:24


7. vers

És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van.


8. vers

A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.
Jel 11:7 Jel 13:1 Jel 13:4 Jel 3:5 Jel 13:8 Jel 20:12 Jel 21:27 2Móz 32:32


9. vers

Itt az elme, a melyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül;
Jel 13:18 Jel 13:1


10. vers

Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.


11. vers

A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.


12. vers

A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
Jel 13:1 Dán 7:20 Dán 7:24


13. vers

Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.


14. vers

Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.
Jel 19:16 1Tim 6:15


15. vers

És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
Jel 17:1 Ésa 8:7


16. vers

És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.
Jel 17:12 Jel 17:13 Jel 18:8


17. vers

Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.


18. vers

És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.
Jel 17:4 Jel 17:5 Jel 16:19


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


A Szent Biblia könyvei