Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve

12. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1. vers

És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;


2. vers

A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben.
Mik 4:10


3. vers

Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;
Dán 7:7


4. vers

És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye.
Dán 8:10 Jel 12:1 Jel 12:2


5. vers

És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez.
Jel 2:27 Jel 19:15 Zsolt 2:9


6. vers

Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.
Jel 11:3


7. vers

És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;
Dán 10:13 Dán 10:21


8. vers

De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben.


9. vers

És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.
Jel 20:2 1Móz 3:1 1Móz 3:4 1Móz 3:15


10. vers

És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
Jel 7:10 Jel 19:1 Jel 11:15 Jel 12:10 Jel 19:6


11. vers

És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.
Róm 8:33 Róm 8:34 Róm 8:37 Róm 16:20


12. vers

Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.
Zsolt 96:11 Ésa 49:13 Jel 8:13 Jel 9:2 Jel 9:12 Jel 11:14


13. vers

Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, a ki a fiút szűlte.
Jel 12:9 Jel 12:1 Jel 12:2 Jel 12:5


14. vers

De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és +az időnek feléig.
Jel 12:1 Jel 12:2 Jel 12:5 Jel 12:13 Jel 12:3 Jel 12:6 Dán 12:7


15. vers

És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyó vizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.


16. vers

De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, a melyet a sárkány az ő szájából bocsátott.


17. vers

Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;
Jel 19:10 1Ján 5:10


18. vers

És álla a tengernek fövenyére.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


A Szent Biblia könyvei