Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

21. fejezet1. vers

Jövendölés a tenger pusztasága ellen. Mint szélvészek, délen tombolók, úgy jő a pusztából, rettenetes földről.


2. vers

Kemény látás jelentetett meg nékem: a csalárd csal, a pusztító pusztít. Jőjj fel Élám, szálld meg Madai, minden ő fohászkodásának véget vetek.
Ésa 33:1


3. vers

Ezért ágyékim telvék fájdalommal, és kínok fogtak el, mint a szűlő asszony kínjai: gyötrődöm hallása miatt, és megrémültem látása miatt.
Zsolt 69:24


4. vers

Reszket szívem, iszonyúság rettent, a kedves éjszakát remegéssé tevé nékem.
Jób 7:3


5. vers

Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok; föl fejedelmek, kenjétek a paizst!
2Sám 1:21 Jer 51:11


6. vers

Mert így szólott hozzám az Úr: Menj és állass őrállót, a mit lát, mondja meg.


7. vers

És látott lovas csapatot, páros lovagokat, szamaras csapatot, tevés csapatot, és nagy figyelmesen hallgatott.


8. vers

És kiálta, mint oroszlán: Uram az őrtoronyban állok szüntelen napestig, és őrhelyemen állok egész éjszakákon.


9. vers

És ímé, lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondá: Elesett, elesett Babilon, s isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le.
Jer 51:8


10. vers

Oh én cséplésem és szérűmnek fia, a mit hallottam a seregek Urától, Izráel Istenétől, azt jelentém meg néktek!


11. vers

Jövendölés Dúma ellen: Seirből így kiáltnak hozzám: Vigyázó! meddig még az éjszaka, meddig még ez éj?
1Móz 25:14 1Krón 1:30


12. vers

Szólt a vigyázó: Eljött a reggel, az éjszaka is; ha kérdeni akartok, kérdjetek, forduljatok vissza és jertek el!


13. vers

Jövendölés Arábia ellen: Az erdőben háltok Arábiában, Dédán utazó seregei.


14. vers

A szomjazó elé hozzatok vizet! Témá följének lakosi kenyerökkel jönnek a bujdosó elébe.
Bir 8:5 Jób 6:19 Jób 6:20


15. vers

Mert az ellenség fegyver előtt bujdosnak, a kivont fegyver előtt és a felvont kézívek előtt és a nehéz harcz előtt.


16. vers

Mert így szólott hozzám az Úr: Még egy esztendő, mely mint a béresnek esztendeje, és elvész Kédárnak minden dicsősége;
Ésa 16:14


17. vers

És Kédár vitéz fiainak kézíve számának maradéka megkevesedik; mert az Úr, Izráel Istene mondá.
Ésa 10:19A Szent Biblia könyvei