Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Nehémiás könyve

9. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Azután ugyanezen hónak huszonnegyedik napján egybegyűlének Izráel fiai és bőjtölének, gyászba öltözvén és port hintvén fejökre.
1Sám 4:12 2Sám 1:2 2Sám 23:19 Jób 2:12 Jóel 1:8 Nehem 8:9 Nehem 8:12


2. vers

És elválának az Izráel magvából valók minden idegenektől, és előállván, vallást tőnek az ő bűneikről és atyáik hamisságáról.


3. vers

És megállának a helyökön, és olvasának az Úrnak, az ő Istenöknek törvénye könyvéből a nap negyedrésze alatt, negyedrésze alatt pedig vallást tőnek és leborulának az Úr előtt, az ő Istenök előtt.


4. vers

És felálla a Léviták emelvényére Jésua, Báni, Kadmiel, Sebánia, Bunni, Serébia, Báni és Kenáni és kiáltának nagy felszóval az Úrhoz, az ő Istenökhöz.
Nehem 3:17 Nehem 7:43 Nehem 10:14 Nehem 10:11 Nehem 12:8 Ezsdr 2:40 Ezsdr 3:9


5. vers

És mondának a Léviták, Jésua, Kadmiel, Báni, Hasabnéja, Serébia, Hódija, Sebánia, Petáhia: Nosza áldjátok az Urat, a ti Isteneteket öröktől fogva mindörökké; és áldják a te dicsőséges nevedet, mely magasabb minden áldásnál és dícséretnél!
Nehem 7:43 Nehem 10:4 Nehem 10:10 Ezsdr 10:23 1Krón 16:36 Zsolt 41:14 Zsolt 90:2


6. vers

Te vagy egyedül az Úr! Te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregöket, a földet és mindent a mi rajta van, a tengereket minden bennök valókkal együtt; és te adsz életet mindnyájoknak, és az égnek serege előtted borul le.
5Móz 10:14 1Kir 8:27 Zsolt 148:2 Zsolt 103:21 Dán 7:10 Ésa 40:26 Zsid 1:14


7. vers

Te vagy az Úr, az Isten, a ki választottad Ábrahámot és kihozád őt a Káldeusoknak Úr nevű városából, és nevezéd őt Ábrahámnak.
1Móz 11:31 1Móz 12:1 1Móz 15:7 1Móz 17:5


8. vers

És találád az ő szívét hűnek te előtted és szerzél vele szövetséget, hogy adod a Kananeusok, Hitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Jebuzeusok, Girgázeusok földét, hogy adod az ő magvának; és megteljesítéd beszédeidet, mert igaz vagy te!
1Móz 17:5 1Móz 15:18 1Móz 15:21 1Móz 22:12 1Móz 22:18 5Móz 7:1 5Móz 32:4 2Móz 3:8


9. vers

Megtekintéd annakfelette a mi atyáinknak Égyiptomban való nyomorúságát, és az ő kiáltásukat meghallád a Veres tengernél,
2Móz 3:7 2Móz 14:10 2Móz 15:4


10. vers

És tevél jeleket és csodákat a Faraón és minden szolgáin és földének egész népén, mert tudtad, hogy kevélyen cselekedtek a te néped ellen; és szerzél magadnak nevet, mint e mai napság is van.
2Móz 7:10 2Móz 18:11 5Móz 6:22 Jer 44:22 Ésa 63:12 Ésa 63:14


11. vers

És a tengert kétfelé választád ő előttök és szárazon menének át a tenger közepén; üldözőiket pedig mélységbe borítád, mint követ a vizekbe.
2Móz 14:21 2Móz 14:28 2Móz 15:19 2Móz 5:10 Ésa 43:16


12. vers

És felhőnek oszlopában vezetéd őket nappal s tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágítsd nékik az utat, melyen menjenek.
2Móz 13:21 4Móz 14:14 Zsolt 78:14 Zsolt 78:53


13. vers

És a Sinai hegyre leszállál, s szólál velök az égből, s adál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat.
2Móz 19:18 2Móz 19:20 2Móz 20:1 5Móz 4:36 Zsolt 119:39 Zsolt 119:43 Zsolt 119:86 Zsolt 119:142 Zsolt 19:9


14. vers

A te szent szombatodat is megjelentéd nékik, és parancsolatokat, rendeléseket és törvényt parancsolál nékik szolgád, Mózes által.
2Móz 16:23 2Móz 20:8 2Móz 31:17


15. vers

És kenyeret az égből adál nékik éhségökben, és vizet a kősziklából hozál ki nékik szomjúságokban; és mondád nékik, hogy menjenek be és bírják a földet, melyre nézve fölemelted kezedet, hogy nékik adod.
2Móz 16:4 2Móz 17:6 4Móz 14:30 4Móz 20:8 5Móz 9:15 5Móz 11:31 Zsolt 105:40


16. vers

Ők pedig, a mi atyáink, felfuvalkodának, és megkeményíték nyakukat és nem hallgaták parancsolataidat;
Nehem 9:17 Nehem 9:29 2Móz 32:9 2Móz 33:3 2Móz 34:9 5Móz 9:6 5Móz 9:13


17. vers

És vonakodának engedelmeskedni, és meg nem emlékezének a te csudatételeidről, a melyeket velök cselekedtél, hanem megkeményíték nyakukat, és arra adák fejöket, hogy visszatérnek rabságukba az ő makacskodásukban; de te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszútűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket.
Zsolt 130:4 Ezsdr 9:9 5Móz 1:30 5Móz 1:32 4Móz 14:4 2Móz 34:6 Dán 9:9 Jóel 2:13


18. vers

Sőt még borjúképet is csinálának magoknak, és ezt mondják: Ez a te Istened, a ki kihozott téged Égyiptomból, és nagy bosszúsággal illettek téged;
2Móz 32:1 2Móz 32:6


19. vers

És te nagy irgalmasságodban nem hagyád el őket a pusztában; a felhőnek oszlopa nem távozék el felőlök nappal, hogy vezérlené őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nékik az úton, melyen menének.
4Móz 14:14 2Móz 13:22 2Móz 40:36 2Móz 40:38 Nehem 9:12


20. vers

És a te jó lelkedet adád nékik, hogy őket oktatná; és mannádat nem vonád meg szájoktól, s vizet adál nékik szomjúságokban.
Zsolt 143:10 4Móz 11:6 4Móz 11:9 4Móz 11:17 4Móz 11:25 4Móz 20:2 4Móz 20:8 Józs 5:12


21. vers

És negyven esztendeig tápláltad őket a pusztában, fogyatkozásuk nem vala, ruháik el nem nyűttenek és lábaik meg nem dagadának.
5Móz 2:7 5Móz 8:4 5Móz 29:5


22. vers

Adál annakfelette nékik országokat és népeket, és elosztád ezeket határok szerint és ők elfoglalák Sihón földét és Hesbon királyának földét, és Ógnak, Básán királyának földét.
5Móz 1:4 5Móz 3:4 4Móz 21:21 4Móz 21:35


23. vers

Fiaikat pedig megsokasítád, mint az ég csillagait, és bevivéd őket a földre, mely felől megmondád atyáiknak, hogy bemennek arra, hogy bírják azt.
5Móz 1:10 5Móz 7:12 1Móz 22:17 4Móz 26:1 Józs 1:11 2Sám 24:9


24. vers

És bemenének a fiak és elfoglalák a földet, és megalázád előttök a földnek lakóit, a Kananeusokat, kezökbe adád őket, mind királyaikat, mind a föld népeit, hogy cselekedjenek velök kedvök szerint.
Nehem 9:37 5Móz 9:6 Bir 4:23 2Krón 28:19


25. vers

És megvevének erős városokat és kövér földet, s elfoglalának minden jóval teljes házakat, kőből vágott kutakat, szőlős és olajfás kerteket és sok gyümölcsfát, s evének és megelégedének és meghízának, sgyönyörködének a te nagy jóvoltodban.
Józs 8:1 4Móz 13:20 5Móz 6:11 5Móz 32:15 Jer 5:28


26. vers

Makacskodának pedig és pártot ütének ellened, és veték törvényedet hátuk mögé; prófétáidat is meggyilkolák, a kik bizonyságot tőnek ellenök, hogy őket te hozzád térítenék, és nagy bosszúsággal illettek téged.
Nehem 9:18 Ezék 20:8 Ezék 23:35 1Kir 14:9 1Kir 18:4 1Kir 18:13 1Kir 19:10 Mát 5:12 Mát 23:29 Luk 11:47 Luk 13:33 1Thess 2:15


27. vers

Annakokáért adád őket nyomorgatóik kezébe és megnyomorgaták őket; de nyomorúságok idején hozzád kiáltának, és te az égből meghallgatád és nagy irgalmasságod szerint adál nékik szabadítókat, és megszabadíták őket nyomorgatóik kezéből.
Bir 2:6 Bir 2:23 Bir 3:9 Bir 3:15 Bir 4:6 Bir 4:24 Bir 6:12


28. vers

És mikor megnyugodtak vala, ismét gonoszt cselekvének előtted, és te átadád őket ellenségeik kezébe, a kik uralkodának rajtok; s midőn ismét hozzád kiáltának, te az égből meghallgatád és megszabadítád őket irgalmasságod szerint sokszor.
Bir 3:11 Bir 3:30 Bir 5:31 Bir 8:28 Bir 2:19


29. vers

És bizonyságot tevél ellenök, hogy visszatérítsd őket törvényedhez; de ők felfuvalkodának s nem hallgaták parancsolatidat, és végzéseid ellen vétkezének, melyeket ha valaki megtart, él azok által; és makacskodva hátat fordítának, s nyakukat megkeményíték és nem engedelmeskedének.
Nehem 9:26 3Móz 18:5 Ezék 20:11 Zak 7:11 Hós 4:11


30. vers

És mégis meghosszabbítád felettök kegyelmedet sok esztendőkön át, s bizonyságot tevél ellenök lelkeddel, prófétáid által, de nem figyelmezének; annakokáért adád őket a föld népeinek kezébe.
Nehem 9:32 Ezsdr 9:1 2Krón 24:19 2Krón 34:15 2Krón 34:16 Jer 35:15 Jer 31:3 Zsolt 36:11 Zsolt 106:40


31. vers

De nagy irgalmasságod szerint meg nem emésztéd őket, sem el nem hagyád őket, mert te könyörülő és irgalmas Isten vagy.
Jer 5:18 Jer 46:28 Jer 5:10 Ezék 20:17


32. vers

Most annakokáért, oh mi Istenünk, nagy, erős és rettenetes Isten, a ki megőrized a szövetséget és irgalmasságot, ne legyen kicsiny előtted mindaz a nyomorúság, a mely utolért minket, királyainkat, fejedelmeinket, papjainkat, prófétáinkat, atyáinkat és egész népedet, Assiria királyainak napjaitól fogva mind e mai napig.
Nehem 1:5 5Móz 10:17 5Móz 32:18


33. vers

Hiszen te igaz vagy mindenekben, valamelyek reánk jövének; mert te igazságot műveltél, mi pedig hamisságot cselekvénk!
Nehem 9:8 Ezsdr 9:15 Dán 9:5 Dán 9:8 5Móz 32:4


34. vers

Hiszen a mi királyaink, fejedelmeink, papjaink és atyáink nem cselekedték törvényedet és nem figyelmeztek parancsolataidra és bizonyságtételeidre, melyek által bizonyságot tettél ő ellenök;
Nehem 9:26 Nehem 9:29 Jer 11:7


35. vers

És ők az ő országokban s a te nagy jóvoltodban, melylyel megáldád őket, s a széles és kövér földön, melyet nékik adál, nem akartak szolgáid lenni; és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből.
Jer 31:12 Jer 31:14 2Móz 3:8


36. vers

És ímé mi most szolgák vagyunk azon a földön, melyet a mi atyáinknak adál, hogy ennék annak gyümölcsét és javát, ímé mi szolgák vagyunk azon;
Ezsdr 9:9


37. vers

És termését bőven hozza a királyoknak, a kiket fölibünk helyezél a mi bűneinkért, s testeinken uralkodnak és barmainkon az ő kedvök szerint; és mi nagy nyomorúságban vagyunk!
Ezsdr 4:13


38. vers

És mindemellett mi erős kötést szerzénk és azt aláírtuk, melyet megpecsételének a mi fejedelmeink, Lévitáink és papjaink.
Jer 32:10 Jer 32:14


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei