Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Nehémiás könyve

12. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Ezek pedig a papok és Léviták, a kik feljövének Zorobábellel, Sealtiél fiával és Jésuával: Serája, Jeremiás, Ezsdrás.
Nehem 10:3 Nehem 10:9 Ezsdr 2:1


2. vers

Amária, Mallukh, Hattus,


3. vers

Sekánia, Rehum, Meremóth,


4. vers

Iddó, Ginnethói, Abija,


5. vers

Mijámin, Maádia, Bilga,


6. vers

Semája, Jójárib, Jedája,


7. vers

Szallu, Ámók, Hilkija, Jedája, - ezek valának fejei a papoknak és atyjokfiainak Jésua napjaiban.


8. vers

A Léviták pedig ezek: Jésua, Binnui, Kadmiel, Serébia, Jehuda, Mattánia, - ki vezetője vala hálaadó éneklésnek, atyjafiaival.
Nehem 11:17 Nehem 8:7 Nehem 8:9 Nehem 4:10 Nehem 10:11 Nehem 13:3 Nehem 13:24 Ezsdr 2:40 Ezsdr 2:42 Ezsdr 3:9


9. vers

És Bakbukia, s Unni, az ő atyjokfiai velök szemben, tisztök szerint.
1Krón 15:20 1Krón 25:4


10. vers

És Jésua nemzé Jojákimot, s Jojákim nemzé Eliásibot, s Eliásib nemzé Jójadát,
Nehem 12:12 Nehem 12:26 Nehem 3:1 Nehem 13:4 Nehem 13:7 Nehem 13:28


11. vers

És Jójada nemzé Jónathánt, s Jónathán nemzé Jadduát.
Nehem 12:22 Nehem 12:23


12. vers

Jójákim napjaiban pedig papok, családfők valának: Serája családjában Merája, Jerémiáséban Hanánia,


13. vers

Ezsdráséban Mesullám, Amáriéban Jóhanán,


14. vers

Melikuéban Jónathán, Sebaniáéban József,
Nehem 12:23


15. vers

Háriméban Adna, Merajóthéban Helkai,
Nehem 10:5


16. vers

Iddoéban Zakhariás, Ginnethónéban Mesullám,
Nehem 12:4 Zak 1:1


17. vers

Abijáéban Zikri, Minjáminéban és Móadiáéban Piltai,


18. vers

Bilgáéban Sammua, Semájáéban Jónathán,


19. vers

Jójáribéban Mattenai, Jedajáéban Uzzi,


20. vers

Szallaiéban Kallai, Amókéban Éber,
Nehem 12:7


21. vers

Hilkijáéban Hasábia, Jedajáéban Nethanéel.
Nehem 12:1


22. vers

A Léviták közül Eliásib, Jójada, Jóhanán és Jaddua napjaiban felírattak a családfők, a papok pedig mind a persiai Dárius országlásáig.


23. vers

A Léviták családfői felírattattak a krónikák könyvében Jóhanánnak, Eliásib fiának napjaiig;
Nehem 12:10 Nehem 12:8


24. vers

A Léviták családfői valának: Hasábia, Serébia, Jésua a Kadmiel fia, és az ő atyjokfiai velök szemben a dícsérő és hálaadó éneklésre, Dávidnak, az Isten emberének parancsolata szerint, mint egy éneklő sereg együtt a másikkal.
Nehem 10:11 Nehem 12:8 Ezsdr 8:18 Ezsdr 8:19 Ezsdr 2:40 1Krón 16:4 1Krón 23:30 2Krón 5:13 2Krón 31:2


25. vers

Mattánia, Bakbukia, Obádia, Mesullám, Talmón, Akkub pedig kapunállók, őrt állván a kapuk kincses házainál.
Nehem 11:17 Nehem 11:19 1Krón 25:4 1Krón 9:17 1Krón 26:15 1Krón 26:17 2Krón 25:24 Ezsdr 2:42


26. vers

Ezek valának Jojákim napjaiban, ki Jésua fia, ki Jósadák fia volt, és Nehémiásnak, a helytartónak és Ezsdrásnak, a törvénytudó papnak napjaiban.
Nehem 12:12 Nehem 12:21 Nehem 12:24 Ezsdr 7:11


27. vers

Jeruzsálem kőfalának felszentelésekor pedig fölkeresék a Lévitákat minden ő helyeiken, hogy behozzák őket Jeruzsálembe, hogy véghezvigyék a felszentelést örömmel és hálaadással és énekléssel, czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal.
Nehem 11:15 Nehem 11:18 Nehem 11:36 Ezsdr 6:16 2Krón 23:18 1Krón 13:8 1Krón 15:16 1Krón 15:21 1Krón 25:1


28. vers

És összegyűlének az énekesek fiai mind Jeruzsálem környékéről, mind pedig a Netófátiak faluiból.
Nehem 12:25 Nehem 3:22 Nehem 11:17 Ezsdr 1:22 1Krón 9:16 1Krón 2:54


29. vers

Mind Beth-Gilgálból, mind Geba és Azmáveth határaiból, mert falukat építének magoknak az énekesek Jeruzsálem körül.


30. vers

És minekutána megtisztíták magokat a papok és a Léviták, megtisztíták a népet is, s a kapukat és a kőfalat.
Ezsdr 6:20 2Krón 29:20


31. vers

Azután felvivém Júda fejedelmeit a kőfalhoz és rendelék két nagy hálaadást éneklő sereget és csapatokat; az egyik jobbkéz felé méne a kőfal mellett a szemétkapu felé,
Nehem 12:38 Nehem 3:14


32. vers

És utánok méne Hósaája és Júda fejedelmeinek fele,


33. vers

És Azária, Ezsdrás és Mesullám,
Nehem 10:23 Nehem 10:3 Nehem 12:33 Nehem 12:36


34. vers

Júda és Benjámin, Semája és Jeremiás,


35. vers

A papok fiai közül kürtökkel; és Zakariás, a Jónathán fia, ki Semája fia, ki Mattánia fia, ki Mikája fia, ki Zakkur fia, ki Asáf fia vala,
Nehem 11:17 Nehem 12:8 Nehem 12:25


36. vers

És az ő atyjafiai: Semája, Azarél, Milalai, Gilalai, Máaj, Nethanéel, Júda és Hanáni, Dávidnak, az Isten emberének éneklőszerszámaival; Ezsdrás pedig, az írástudó előttök megy vala;
Nehem 12:32 Nehem 12:24 Ezsdr 3:10 1Krón 15:16 1Krón 25:2 1Krón 23:5 2Krón 29:26


37. vers

Méne pedig e sereg a forrás kapuja felé, s egyenesen fölmenének Dávid városának lépcsőin a kőfalhoz vezető lépcsőre, s menének Dávid háza mellett s a vizek kapujáig napkelet felé.
Nehem 12:31 Nehem 3:26


38. vers

A hálaadást éneklő második sereg pedig, mely átellenben megy vala - én pedig és a népnek fele utánok - méne a kőfal mellett, a kemenczék tornya mellett, mind a széles kőfalig.


39. vers

És az Efraim kapuja mellett és az ó város kapuja mellett és a halaknak kapuja mellett és a Hananél tornya és a Meáh torony mellett mind a juhok kapujáig, s megállának a tömlöcz kapujában.


40. vers

És megálla a hálaadást éneklő mindkét sereg az Isten házánál, és én s a fejedelmeknek fele velem,
Nehem 12:32


41. vers

És a papok: Eljákim, Maaséja, Minjámin, Mikája, Eljoénai, Zakariás, Hanánia kürtökkel,
Nehem 12:35


42. vers

És Maaséja, Semája, Eleázár, Uzzi, Jóhanán, Malkija, Elám és Ezer; és zengedeznek vala az énekesek, és Jizrahia az előljáró.
Ezsdr 3:10 Zsolt 147:1 Zsolt 150:1


43. vers

És áldozának azon napon nagy áldozatokkal, és vigadának, mert az Isten megvidámítá őket nagy örömmel, sőt az asszonyok és gyermekek is vigadának; és Jeruzsálemnek öröme nagy messze hallatott.
Nehem 8:12 Nehem 8:17 Ezsdr 3:13 Ezsdr 6:22 2Krón 20:27


44. vers

És rendeltetének ama napon férfiak a kincseknek, felemelt áldozatoknak, első zsengéknek és a tizedeknek tárházai fölé, hogy összegyűjtsék azokba a városok határaiból a törvény szerint való részöket a papoknak és a Lévitáknak, mert örvendeze Júda a papokon és a Lévitákon, a kik ott állának tisztökben,
Nehem 13:12 Nehem 10:38 Nehem 10:39 5Móz 10:8


45. vers

Mint a kik megőrzik Istenök rendtartását s a tisztaság rendtartását, és az énekesek és a kapunállók is ott állának tisztökben, Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak parancsolatja szerint;
2Krón 13:11 2Krón 8:14 1Krón 23:28 1Krón 23:24 1Krón 23:26 4Móz 18:4 4Móz 18:5


46. vers

Mert Dávidnak napjaiban Asáf vala régtől fogva az énekesek és az Istennek hálát adó és őt dícsérő éneklésnek vezetője.
1Krón 16:5 1Krón 16:7


47. vers

És a Zorobábel és Nehémiás napjaiban megadja vala az egész Izráel az énekeseknek és kapunállóknak az ő részöket naponként, nevezetesen oda szentelik vala azt a Lévitáknak, a Léviták pedig az Áron fiainak.
Nehem 11:23 Nehem 10:38 4Móz 18:26 4Móz 18:29


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei