Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Nehémiás könyve

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

És fölkele Eliásib, a főpap és atyjafiai, a papok és építék a juhok kapuját; ők szentelék meg azt és állíták fel annak ajtait; építék pedig a kőfalat a Meáh toronyig, a melyet megszentelének, s azután Hanánel tornyáig;
Ján 5:2 Jer 31:38 Zak 14:10


2. vers

És ő mellette építének a Jerikóbeliek, ezek mellett pedig épített Zakkur az Imri fia;
Ezsdr 2:34


3. vers

A halaknak kapuját pedig építék a Hasszenáa fiai, ők gerendázák be azt és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait;
Ezsdr 2:35 Nehem 12:39 2Krón 33:14 Sof 1:10


4. vers

Mellettök javítgatá a kőfalat Merémóth, Uriásnak, a Hakkós fiának fia, mellette pedig javítgatott Mesullám, Berekiásnak, a Mesézabéel fiának a fia, és ő mellette javítgatott Sádók, Baána fia.
Nehem 3:30 Ezsdr 2:61 Nehem 6:18 1Krón 3:19


5. vers

Ezek mellett pedig javítgatának a Tékoabeliek, a kiknek előkelői azonban nem hajták nyakukat az ő Urok munkájának jármába.
Nehem 3:27 Jer 27:11 Jer 27:12


6. vers

Az ó-város kapuját pedig javítgaták Jójada, a Pászéah fia és Mesullám, a Beszódia fia; ők gerendázák be azt és állíták fel annak ajtajt, kapcsait és závárait;
Nehem 12:39 2Krón 33:14


7. vers

És mellettök javítgatott a Gibeonból való Melátia és a Meronothból való Jádón, Gibeonnak és Mispának lakosai, a folyóvizen túl való helytartónak hivatala helyéig;
Nehem 3:15 Nehem 3:19 1Krón 27:30


8. vers

Mellettök javítgatott Uzziel, Harhajának fia az ötvösökkel, és ő mellette javítgatott Hanánia, a kenet-készítők egyike, és megerősíték Jeruzsálemet mind a széles kőfalig;
Nehem 3:31 Nehem 12:38


9. vers

Mellettök javítgatott Refája, Húr fia, a ki a Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének fejedelme vala;


10. vers

Mellette javítgatott Jedája, Harumáf fia, és pedig a maga háza ellenébe, és mellette javítgatott Hattus, Hasabneja fia.
Nehem 10:4 Nehem 12:2 Nehem 9:5


11. vers

A kőfal másik darabját javítgatá Malkija, Hárim fia és Hassub, a Pahath-Moáb fia, és a kemenczéknek tornyát.
Ezsdr 2:6 Ezsdr 2:32


12. vers

És mellettök javítgatott Sallum, Hallóhés fia, a ki fejedelme vala a Jeruzsálemhez tartozó tartomány másik felének, ő és az ő leányai.
Nehem 11:25 Nehem 11:27


13. vers

A völgy kapuját javítgaták Hánun és Zánoah lakói, ők építék meg azt és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait; és a kőfalból ezer singet a szemét-kapuig.
Nehem 11:30 Józs 15:34 Nehem 2:13 Nehem 12:31


14. vers

A szemét-kaput pedig javítgatá Malkija, Rékáb fia, Beth-Hakkerem tartományának fejedelme, ő építé meg azt és állítá fel ajtait, kapcsait és závárait.


15. vers

És a forrásnak kapuját javítgatá Sallum, a Kól-Hóze fia, Mispa tartományának fejedelme, ő építé meg és héjazá be azt és állítá fel ajtait, kapcsait és závárait; és a Selah tó kőfalát a király kertje felé, mind a garádicsokig, melyeken a Dávid városából alájőnek.
Nehem 2:14 Nehem 12:37 Nehem 11:5 2Kir 25:4 Jer 39:4 Jer 52:7


16. vers

Ő utána javítgata Nehémiás, Azbuk fia, Béth-Sur tartománya felének fejedelme, a Dávid sírjai ellenébe való helyig, és az újonnan készült tóig, és a vitézek házáig.
Nehem 1:1 2Krón 11:7 Józs 15:58 1Krón 9:26 1Krón 26:6


17. vers

Ő utána javítgatának a Léviták: Rehum, Báni fia, a ki mellett javítgata Hasábia, Kéila tartománya felének fejedelme tartománya lakosaival;
Nehem 9:5 Ezsdr 2:2 Józs 15:44 1Sám 23:1 1Krón 4:19


18. vers

Ő utána javítgatának atyjokfiai: Bavvai, a Hénadád fia, Kéila tartománya másik felének fejedelme;
Nehem 3:24


19. vers

Javítgatá pedig ő mellette Ézer, Jésuának fia, Mispa fejedelme, a kőfal egy másik darabját, a szegleten levő fegyveresház felmenetelének ellenébe;


20. vers

Ő utána Bárukh, Zakkai fia javítgatá buzgósággal a kőfal egy másik darabját, a szeglettől fogva Eliásib főpap házának ajtajáig:
Ezsdr 2:9 Ezsdr 10:28


21. vers

Ő utána javítgata Merémóth Uriásnak fia, a ki Hakkós fia vala, egy másik darabot, Eliásib házának ajtajától Eliásib házának végéig;
Nehem 3:4 Ezsdr 8:33


22. vers

Ő utána javítgatának a papok, a környék férfiai;
Nehem 12:28


23. vers

Ezek után javítgata Benjámin és Hassub, az ő házok ellenébe, utánok pedig javítgata Azariás, Maaséja fia - a ki Ananiás fia vala - az ő háza mellett;
Nehem 3:24 Ezsdr 2:6


24. vers

Ő utánok javítgata Binnui, a Hénadád fia egy másik darabot, Azáriás házától mind a zugig és szegletig;
Nehem 3:18 Nehem 10:9


25. vers

Továbbá Palál, az Uzai fia, a szegletnek és a felső toronynak ellenébe, mely a király házából a tömlöcz udvaránál emelkedik ki; utána pedig Pedája, a Parós fia;
Jer 32:2 Jer 32:8 Jer 32:12 Jer 33:1 Jer 37:21 Jer 38:6 Jer 38:13 Jer 38:28 Jer 39:14 Ezsdr 2:3


26. vers

(A Léviták szolgái pedig laknak vala az Ófelben, a vizek kapujának ellenéig napkelet felé és a kiemelkedő torony ellenéig;)
Nehem 8:1 Nehem 8:3 Nehem 8:16 Nehem 12:36 Nehem 12:37 Nehem 12:40 2Krón 27:3 2Krón 33:14


27. vers

Ő utána javítgatának a Tékoabeliek egy másik darabot a kiemelkedő nagy toronynak ellenétől fogva az Ófel kőfaláig;
Nehem 3:5 Nehem 3:25


28. vers

A lovak kapuján felül javítgatának a papok, kiki az ő házának ellenébe;
Jer 31:40 2Kir 23:11


29. vers

Utánok javítgata Sádók, Immér fia az ő háza ellenébe; és ő utána javítgata Semája, Sekaniás fia, a napkeleti kapu őrizője;
Ezsdr 2:37 Ezsdr 8:16 1Krón 26:6 Nehem 16:10


30. vers

Ő utána javítgata Hananiás, Selemiás fia és Hánun, Sáláfnak hatodik fia egy másik darabot; utánok javítgata Mesullám, Berekiás fia, az ő szobája ellenébe;
Nehem 3:4 Nehem 3:8 Nehem 6:18 Jer 35:4 Jer 36:10


31. vers

Utána javítgata Malkija, az ötvösök egyike, a Léviták szolgáinak és a kereskedőknek házáig, a törvénytevő ház kapujának ellenébe, a szegletnek hágójáig;
Ezék 43:21


32. vers

A szeglet hágója és a juhok kapuja között pedig javítgatának az ötvösök és a kereskedők.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei