Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Nehémiás könyve

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

És lőn, hogy midőn megépítteték a kőfal, felállítám az ajtókat és kirendeltetének a kapunállók, az énekesek és a Léviták őrizetre;
1Krón 9:17 1Krón 9:27 1Krón 26:12 1Krón 26:19


2. vers

És hadnagyokká tevém Jeruzsálem fölött Hanánit, testvéremet és Hanániást, a vár fejedelmét, mivel hogy ő hűségesebb és istenfélőbb vala sokaknál.
Nehem 1:2


3. vers

És mondék nékik: Meg ne nyittassanak Jeruzsálem kapui mindaddig, míg a nap melegen nem süt, és míg az őrök ott állanak, addig tegyék be az ajtókat és zárjátok be azokat; azután állítsatok őrizőket Jeruzsálem lakosai közül, némelyeket az ő vigyázó helyökre, s másokat az ő házok ellenébe.


4. vers

A város pedig felette igen széles vala és nagy, s a nép kevés lévén benne, házak nem épültek.


5. vers

Felindítá azért az én Istenem szívemet, hogy egybegyűjtsem az előljárókat, a főembereket és a népet, hogy felírattassanak; és megtalálám azok nemzetségének könyvét, a kik először jöttek vala fel Babilóniából, melyben ily írást találék:


6. vers

Ezek a tartománynak fiai, a kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket fogva vitetett Nabukodonozor, Babilónia királya, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.
Ezsdr 2:1


7. vers

Kik jövének Zorobábellel: Jésua, Nehémiás, Azariás, Raámia, Nahamáni, Mordokhai, Bilsán, Miszpereth, Bigvai, Nehum, Baána. Izráel népe férfiainak számok ez:


8. vers

Parós fiai: kétezerszázhetvenkettő;


9. vers

Sefátja fiai: háromszázhetvenkettő;


10. vers

Arah fiai: hatszázötvenkettő;


11. vers

Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól: kétezernyolczszáztizennyolcz;


12. vers

Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;


13. vers

Zattu fiai: nyolczszáznegyvenöt;


14. vers

Zakkai fiai: hétszázhatvan;


15. vers

Binnui fiai: hatszáznegyvennyolcz;


16. vers

Bébai fiai: hatszázhuszonnyolcz;


17. vers

Azgád fiai: kétezerháromszázhuszonkettő;


18. vers

Adónikám fiai: hatszázhatvanhét;


19. vers

Bigvai fiai: kétezerhatvanhét;


20. vers

Adin fiai: hatszázötvenöt;


21. vers

Áter fiai, Ezékiástól: kilenczvennyolcz;


22. vers

Hásum fiai: háromszázhuszonnyolcz;


23. vers

Bésai fiai: háromszázhuszonnégy;


24. vers

Hárif fiai: száztizenkettő;


25. vers

Gibeon fiai: kilenczvenöt;


26. vers

Bethlehem és Netófa férfiai: száznyolczvannyolcz;


27. vers

Anathóth férfiai: százhuszonnyolcz;


28. vers

Beth-Azmáveth férfiai: negyvenkettő;


29. vers

Kirjáth-Jeárim, Kefira és Beéróth férfiai: hétszáznegyvenhárom;


30. vers

Ráma és Géba férfiai: hatszázhuszonegy;


31. vers

Mikmás férfiai: százhuszonkettő;


32. vers

Béthel és Ai férfiai: százhuszonhárom;


33. vers

A másik Nébó férfiai: ötvenkettő;


34. vers

A másik Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;


35. vers

Hárim fiai: háromszázhúsz;


36. vers

Jerikó fiai: háromszáznegyvenöt;


37. vers

Lód, Hádid és Ónó fiai: hétszázhuszonegy;


38. vers

Szenáa fiai: háromezerkilenczszázharmincz;


39. vers

A papok: Jedája fiai Jésua családjából: kilenczszázhetvenhárom;


40. vers

Immér fiai: ezerötvenkettő;


41. vers

Pashur fiai: ezerkétszáznegyvenhét;


42. vers

Hárim fiai: ezertizenhét;


43. vers

A Léviták: Jésua és Kadmiel fiai, Hódávia fiaitól: hetvennégy;


44. vers

Az énekesek: Asáf fiai: száznegyvennyolcz;


45. vers

A kapunállók: Sallum fiai, Áter fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai: százharmincznyolcz;


46. vers

A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai,


47. vers

Kérósz fiai, Szia fiai, Pádón fiai,


48. vers

Lebána fiai, Hagába fiai, Salmai fiai,


49. vers

Hanán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai,


50. vers

Reája fiai, Resin fiai, Nekóda fiai,


51. vers

Gazzám fiai, Uzza fiai, Pászéah fiai,


52. vers

Bészai fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai,


53. vers

Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,


54. vers

Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,


55. vers

Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,


56. vers

Nesiah fiai, Hatifa fiai,


57. vers

A Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Szófereth fiai, Perida fiai,


58. vers

Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,


59. vers

Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hassebaim fiai, Ámon fiai;


60. vers

Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai, háromszázkilenczvenkettő.


61. vers

És ezek, a kik feljövének Tel-Melahból, Tel-Harsából, Kerub-Addán-Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráelből valók-é?


62. vers

Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai, hatszáznegyvenkettő;


63. vers

És a papok közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, a ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget és ezek nevéről nevezteték;


64. vers

Ezek keresték írásukat, tudniillik nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;


65. vers

És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem a pap ítél az Urimmal és Tummimmal;


66. vers

Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.


67. vers

Szolgáikon és szolgálóikon kivül - ezek valának hétezerháromszázharminczheten - valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszáznegyvenöten;


68. vers

Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;


69. vers

Tevéik négyszázharminczöt, szamaraik hatezerhétszázhúsz.


70. vers

Némelyek pedig a családfők közül adakozának az építésre: a király helytartója ada a kincsekhez aranyban ezer dárikot, ötven medenczét ötszázharmincz papi ruhát;


71. vers

A többi családfők pedig adának az építés költségére aranyban húszezer dárikot, és ezüstben kétezerkétszáz mánét;


72. vers

És a mit a többi nép ada, az aranyban húszezer dárik, és ezüstben kétezer máne, és hatvanhét papiruha vala.


73. vers

És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a kapunállók, mind az énekesek, mind a nép fiai, mind a Léviták szolgái, szóval az egész Izráel a magok városaikban.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei