Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Nehémiás könyve

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

A megpecsételt kötéseken pedig ott valának: Nehémiás, a király helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás;


2. vers

Serája, Azariás, Jeremiás,
Nehem 12:1 Nehem 12:12 Nehem 11:11


3. vers

Pashur, Amaria, Malakiás,


4. vers

Hattus, Sebánia, Malluk,


5. vers

Hárim, Merémóth, Abdiás,


6. vers

Dániel, Ginnethón, Bárukh,
Ezsdr 8:2


7. vers

Mesullám, Abija, Mijámin,


8. vers

Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok voltak.
Nehem 12:1 Nehem 12:8 Ezsdr 2:36 Ezsdr 2:39 1Krón 24:7 1Krón 24:19


9. vers

A Léviták pedig ezek: Jésua, Azania fia, Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel,
Nehem 7:43 Nehem 12:8 Nehem 8:7 Ezsdr 2:40


10. vers

És atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita, Pelája, Hanán,


11. vers

Mika, Rehób, Hasábia,


12. vers

Zakkur, Serébia, Sebánia,


13. vers

Hódija, Báni, Beninu.


14. vers

A nép fejei pedig ezek: Parós Pahath-Moáb, Elám, Zattu, Báni,


15. vers

Bunni, Azgád, Bébai,


16. vers

Adonija, Bigvai, Adin,


17. vers

Áter, Ezékiás, Azzur,


18. vers

Hódija, Hásum, Bésai,


19. vers

Hárif, Anathóth, Nébai,


20. vers

Magpiás, Mesullám, Hézir,


21. vers

Mesézabel, Sádók, Jaddua,


22. vers

Pelátia, Hanán, Anája,


23. vers

Hóseás, Hanánia, Hásub,


24. vers

Hallóhes, Pilha, Sóbek,


25. vers

Rehum, Hasabná, Maaszéja,


26. vers

És Ahija, Hanán, Anán,


27. vers

Mallukh, Hárim, Baána.
Ezsdr 2:1 Nehem 7:1


28. vers

És a nép többi része, a papok, a Léviták, a kapunállók, az énekesek, a Léviták szolgái és mindenki, a ki elkülöníté magát a tartományok népeitől, az Isten törvényéhez állván, feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, a kinek értelme és okossága vala,
Józs 9:23


29. vers

Csatlakozának atyjokfiaihoz, előljáróikhoz, és átok mellett esküt tevének, hogy az Isten törvényében járnak, a mely Mózes által az Isten szolgája által adatott vala ki; s hogy megőrzik és cselekeszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendeléseit;
Nehem 10:2 Nehem 10:28 Nehem 9:2 Nehem 8:2 Nehem 8:3 Ezsdr 2:43 Ezsdr 2:54 Ezsdr 6:21 Józs 24:25


30. vers

És hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak,
2Móz 34:12 2Móz 34:16 2Móz 23:31 Ezsdr 9:2 4Móz 33:52 5Móz 7:2 1Móz 26:35


31. vers

És hogy a föld népeitől, akik árúkat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlök szombaton és egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben és elengedünk minden tartozást.
2Móz 23:10 3Móz 25:2 3Móz 25:7 5Móz 15:2


32. vers

És megállapítánk magunkra nézve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadrész siklust esztendőnként a mi Istenünk házának szolgálatára,
2Móz 30:12 Mát 17:24


33. vers

A szent kenyerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a szüntelen való égőáldozatra, a szombatokon, újholdak napján viendő áldozatokra, az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnért való áldozatokra, hogy mindezek megtisztítsák Izráelt; és a mi Istenünk házának minden munkájára;
3Móz 24:5 3Móz 24:8 2Kir 16:15 Ezék 46:13 Ezék 46:15 Ezék 46:17 4Móz 28:16 4Móz 29:38 4Móz 28:3 4Móz 28:8 4Móz 28:11 4Móz 28:14 2Krón 30:22 Ezsdr 6:22 Ezsdr 7:20 Ezsdr 7:22


34. vers

Sorsot veténk továbbá a fa hozása felől a papok, Léviták és a nép között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk házába családaink szerint bizonyos időkben esztendőnként, hogy égjen az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán, a mint meg van írva a törvényben,
Nehem 13:31 3Móz 6:5


35. vers

És hogy felviszszük földünknek első zsengéjét és minden gyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az Úr házába;
2Móz 23:19 2Móz 34:26 3Móz 19:23 4Móz 18:12 5Móz 26:2


36. vers

Annakfelette fiainknak, barmainknak első fiait, a mint meg van írva a törvényben; továbbá, hogy elviszszük szarvasmarháinknak és juhainknak első fajzásait a mi Istenünk házába a papoknak, a kik szolgálnak a mi Istenünk házában.
4Móz 18:15 2Móz 13:2 2Móz 13:12


37. vers

És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak, minden fa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felviszszük a papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a Lévitákhoz; mert ők, a Léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városainkban.
4Móz 18:8 4Móz 18:19 4Móz 15:20 2Móz 23:19 Ezék 44:30 Ezék 45:13 Nehem 13:5 3Móz 27:30


38. vers

És legyen a pap, Áron fia a Lévitákkal, midőn a Léviták a tizedet beszedik; és a Léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba;
4Móz 18:26 2Krón 31:11 Nehem 12:47


39. vers

Mert a kamarákba kell hozniok Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabonának, a mustnak és az olajnak ajándékát, holott vannak a szent edények és az Istennek szolgáló papok, a kapunállók és az énekesek; és mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát.
Nehem 13:9 Nehem 13:4


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei