Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jakab apostolnak közönséges levele

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, a melyek elkövetkeznek reátok.
Luk 6:24


2. vers

Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitok moly ette meg;
Mát 6:19


3. vers

Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban!


4. vers

Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, a mit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez.
3Móz 19:13 5Móz 24:14 5Móz 24:15


5. vers

Dőzsöltetek e földön és dobzódtatok; szívetek legeltettétek mint áldozás napján.
Luk 16:19 Luk 16:25 Jer 12:3


6. vers

Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat; nem áll ellent néktek.


7. vers

Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap.
Luk 21:19 Zsid 10:36


8. vers

Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.


9. vers

Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó előtt áll.


10. vers

Például vegyétek, atyámfiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, a kik az Úr nevében szólottak.
Mát 5:12


11. vers

Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes.
Jób 1:21


12. vers

Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek
Mát 5:34 Mát 5:37


13. vers

Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen.
Zsolt 50:15 Eféz 5:19 Kol 3:16


14. vers

Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
Márk 6:13


15. vers

És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.
Márk 16:18


16. vers

Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
Eféz 6:18 Zsolt 145:18


17. vers

Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig:
1Kir 17:1 Luk 4:25


18. vers

És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét.


19. vers

Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki,
Gal 6:1


20. vers

Tudja meg, hogy a ki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.
Zsolt 51:15 Péld 10:12 1Pét 4:8


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei