Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jakab apostolnak közönséges levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen.


2. vers

Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.


3. vers

Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testöket igazgatjuk.


4. vers

Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, a hová a kormányos szándéka akarja.


5. vers

Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!


6. vers

A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától.
Mát 15:11 Mát 15:18 Mát 15:19 Mát 12:36 Mát 12:37


7. vers

Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és megszelidíttetett az emberi természet által:


8. vers

De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.


9. vers

Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára teremttettek:


10. vers

Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!


11. vers

Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt?


12. vers

A vagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.
Mát 7:16 Mát 7:18


13. vers

Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. +


14. vers

Ha pedig keserű irígység és czivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
Eféz 4:31


15. vers

Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
Jak 1:5 Jak 3:17 Gal 5:19 Gal 5:21


16. vers

Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.


17. vers

A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.


18. vers

Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak.


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei