Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A prédikátor Salamon könyve

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1. vers

Jobb a jó hír a drága kenetnél; és a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál.
Péld 22:1


2. vers

Jobb a siralmas házhoz menni, hogynem a lakodalomnak házához menni; mivelhogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról.


3. vers

Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív.
2Kor 7:10 2Kor 7:11


4. vers

A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vígasságnak házában.


5. vers

Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogynem valaki hallja a bolondoknak éneklését.
Zsolt 141:5


6. vers

Mert olyan a bolondnak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt; ez is hiábavalóság!
Zsolt 58:10


7. vers

Mert a zsarolás megbolondítja a bölcs embert is, és az elmét elveszti az ajándék.


8. vers

Jobb akármi dolognak vége annak kezdetinél; jobb a tűrő, hogynem a kevély.


9. vers

Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.


10. vers

Ne mondd ezt: mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? mert nem bölcseségből származik az ilyen kérdés.


11. vers

Jó a bölcseség az örökséggel, és előmenetelökre van az embereknek, a kik a napot látják.


12. vers

Mert a bölcseségnek árnyéka alatt, és a gazdagságnak árnyéka alatt egyformán nyugszik az ember! de a tudomány hasznosb, mivelhogy a bölcseség életet ád az ő urainak.
Péld 13:14


13. vers

Tekintsd meg az Istennek cselekedetit; mert kicsoda teheti egyenessé, a mit ő görbévé tett?


14. vers

A jó szerencsének idején élj a jóval; a gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is, épen úgy, mint azt, Isten szerzette, a végre, hogy az ember semmit abból eszébe ne vegyen, a mi reá következik.
Ésa 45:7


15. vers

Mindent láttam az én hiábavalóságomnak napjain: van oly igaz, a ki az ő igazságában elvész; és van gonosz ember, a ki az ő életének napjait meghosszabbítja az ő gonoszságában.
Zsolt 63:4 Zsolt 63:17


16. vers

Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél; miért kerestél magadnak veszedelmet?
Róm 12:3 Róm 12:16


17. vers

Ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag; miért halnál meg időd előtt?


18. vers

Jobb, hogy ezt megfogd, és amattól is a te kezedet meg ne vond; mert a ki az Istent féli, mind ezektől megszabadul!


19. vers

A bölcseség megerősíti a bölcset inkább, mint tíz hatalmas, a kik a városban vannak.


20. vers

Mert nincs egy igaz ember is a földön, a ki jót cselekednék és nem vétkeznék.
1Kir 8:46 1Ján 1:8


21. vers

Ne figyelmezz minden beszédre, melyet mondanak, hogy meg ne halld szolgádat, hogy átkoz téged.


22. vers

Mert sok esetben tudja a te lelked is, hogy te is gonoszt mondottál egyebeknek.


23. vers

Mind ezeket megpróbáltam az én bölcseségem által. Mikor azt gondolám, hogy bölcs vagyok, én tőlem a bölcseség távol vala.


24. vers

Felette igen messze van, a mi van, és felette mélységes; kicsoda tudhatja meg azt?


25. vers

Fordítám én magamat és az én szívemet a bölcseségnek és az okoskodásnak tudására, kutatására és keresésére; azonképen hogy megtudjam a bolondságnak gonoszságát, és a tévelygésnek balgatagságát.


26. vers

És találtam egy dolgot, mely keservesb a halálnál; tudniillik az olyan asszonyt, a kinek a szíve olyan, mint a tőr és a háló, kezei pedig olyanok, mint a kötelek. A ki Isten előtt kedves, megszabadul attól; a bűnös pedig megfogattatik attól.
Péld 5:4 Péld 6:26 Péld 22:14


27. vers

Lásd, ezt találtam, azt mondja a prédikátor; mikor gyakorta nagy szorgalmassággal keresém a megfejtést,


28. vers

A mit az én lelkem folyton keresett, és nem találtam. Ezer közül egy embert találtam; de asszonyt mind ezekben nem találtam.


29. vers

Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak; ők pedig kerestek sok kigondolást.
1Móz 1:27


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


A Szent Biblia könyvei