Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak közönséges második levele

1. fejezet


Fejezetek:

1


1. vers

A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, a kiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, a ki megismerte az igazságot.


2. vers

Az igazságért, a mely megmarad bennünk, és velünk lesz mindörökké:


3. vers

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.


4. vers

Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, a kik igazságban járnak, a mint parancsolatot vettünk az Atyától.
3Ján 1:3


5. vers

És most kérlek téged, Asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék néked, hanem, a melyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást!
1Ján 2:7 1Ján 3:11 1Ján 3:23 1Ján 4:21


6. vers

És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, a mint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok.
1Ján 5:3


7. vers

Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. +
1Ján 2:22 1Ján 4:3 1Ján 2:18


8. vers

Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, a mit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk.


9. vers

A ki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. A ki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.


10. vers

Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek:
Róm 16:17 2Thess 3:6 Tit 3:10


11. vers

Mert a ki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben.


12. vers

Sok írni valóm volna néktek, de nem akartam papirossal és tintával, hanem reménylem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen.
3Ján 1:13 3Ján 1:14 1Ján 1:4


13. vers

Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei. Ámen.


Fejezetek:

1


A Szent Biblia könyvei