Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak közönséges első levele

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
Róm 8:34 Zsid 7:25


2. vers

És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.
1Ján 4:10 Róm 3:25 Kol 1:20 Ján 4:42


3. vers

És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.
Ján 13:34 Ján 13:35


4. vers

A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.
1Ján 1:6 1Ján 1:8 1Ján 4:20


5. vers

A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;
1Ján 4:12 1Ján 4:13 Ján 13:35 Ján 14:21 Ján 14:23


6. vers

A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, a mint ő járt.
Ján 15:4 Ján 15:5 Ján 13:15 Ján 13:34


7. vers

Atyámfiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, a mely előttetek volt kezdettől fogva; a régi parancsolat az íge, a melyet hallottatok kezdettől fogva.
3Móz 19:18 1Ján 3:11 2Ján 1:5


8. vers

Viszont új parancsolatot írok néktek, a mi igaz ő benne és ti bennetek; mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik.
Ján 13:34 Róm 13:12 Eféz 5:8 Ján 1:4 Ján 1:9 Ján 8:12


9. vers

A ki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a sötétségben van.
1Ján 3:14 1Ján 3:15


10. vers

A ki szereti az ő atyjafiát a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való.
1Ján 3:14 Róm 14:13


11. vers

A ki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit.
1Ján 3:14 Ján 12:35


12. vers

Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért.
Luk 24:47 Csel 2:38 Csel 4:12 Csel 13:38


13. vers

Írok néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írok néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát.


14. vers

Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.
Ján 1:1


15. vers

Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
Mát 6:24 Luk 16:13 Jak 4:4


16. vers

Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.


17. vers

És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
1Kor 7:31 Jak 1:10 Jak 4:14 1Pét 1:24 1Pét 1:25 2Pét 3:10 Mát 7:21


18. vers

Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
Mát 24:5 Mát 24:24 Csel 20:29 2Thess 2:3 2Ján 1:7


19. vers

Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.
Csel 20:30


20. vers

És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.
2Kor 1:21 Ján 14:26


21. vers

Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, a mi hazugság.


22. vers

Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.
1Ján 4:3 2Ján 1:7


23. vers

Senkiben nincs meg az Atya, a ki tagadja a Fiút. A ki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan.
1Ján 4:15 Ján 5:23


24. vers

A mit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, a mit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.


25. vers

És az az ígéret, a melyet ő ígért nékünk: az örök élet.


26. vers

Ezeket írtam néktek azok felől, a kik elhitetnek titeket.


27. vers

És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.
1Ján 2:20 Ján 14:26 Ján 16:13 Jer 31:34


28. vers

És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.


29. vers

Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy a ki az igazságot cselekszi, az mind tőle született.


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei