Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3


1. vers

Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is.
1Thess 5:25 Kol 4:3 Zsolt 147:15 2Tim 2:9


2. vers

És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!
Csel 2:40


3. vers

De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.
1Thess 5:24 2Tim 2:13


4. vers

Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, a miket parancsolunk.
Gal 5:10 2Kor 7:16 1Thess 5:11


5. vers

Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra.
2Thess 2:17 1Thess 5:23


6. vers

A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tőlünk kapott.
1Thess 4:1 1Thess 4:2 1Kor 5:11 Júd 1:23


7. vers

Magatok is tudjátok, mimódon kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül.
1Thess 1:6 1Thess 1:7 1Thess 2:10


8. vers

Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek ne legyünk terhére.
2Kor 11:7 1Kor 4:12 1Thess 2:9


9. vers

Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek.
1Kor 9:4 1Kor 9:5 Csel 20:35 1Kor 4:16


10. vers

Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.
1Móz 3:19 Mát 10:10 Eféz 4:28 1Thess 4:11


11. vers

Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak.
1Tim 5:13 Péld 12:11


12. vers

Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék.
2Thess 3:6 1Thess 4:11 1Tim 2:2


13. vers

Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben.
Gal 6:9 2Kor 4:16


14. vers

Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, megszégyenüljön.
2Thess 3:6 1Kor 5:11


15. vers

De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit.
Mát 18:15 3Móz 19:17 1Thess 5:14


16. vers

Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!
1Thess 5:23 Róm 15:33 Fil 4:9


17. vers

A köszöntést én Pél írom a saját kezemmel, a mi ismertető jegye minden levelemnek. Így írok.
2Thess 2:2 1Kor 16:21 Kol 4:18


18. vers

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme mindnyájatokkal! Ámen.
1Thess 5:28 2Tim 4:22


Fejezetek:

1 2 3


A Szent Biblia könyvei