Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3


1. vers

Pál és Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeli gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban, és az Úr Jézus Krisztusban:
1Thess 1:1


2. vers

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Róm 1:7 1Kor 1:3


3. vers

Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
2Thess 2:13 1Thess 1:2 1Thess 3:6 1Thess 3:12


4. vers

Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, a melyeket szenvedtek:
1Thess 2:19 1Thess 2:20 2Kor 7:14 1Thess 2:14 1Thess 3:3


5. vers

Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, a melyért szenvedtek is.
Róm 8:17 Róm 8:18 Luk 21:36 Fil 1:28 Róm 2:5


6. vers

Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak.
Róm 12:19 Jel 18:6 Jel 18:7


7. vers

Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival.
1Thess 3:13 1Thess 4:16 1Pét 4:13 Mát 25:31


8. vers

Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának.
Ésa 66:15 Ésa 66:16 Róm 2:8 Róm 2:10 Róm 2:16


9. vers

A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől,
Mát 25:41 Mát 25:46 Mát 7:23


10. vers

A mikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szenteiben, és csodáltassék mindazokban, a kik hisznek (mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti nálatok) ama napon.
Kol 1:26 Kol 1:27 Kol 3:4 Róm 2:16


11. vers

Mivégből imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával.
1Thess 1:2 1Thess 1:3 1Thess 2:12 1Thess 4:3


12. vers

Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.
1Pét 4:11 1Pét 4:16 Fil 1:20 Róm 8:17


Fejezetek:

1 2 3


A Szent Biblia könyvei