Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3


1. vers

Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
1Thess 4:16 1Thess 4:17 Mát 24:31 Zsid 10:25


2. vers

Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
Mát 24:6 2Thess 2:15 2Thess 3:17


3. vers

Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
Eféz 5:6 Mát 24:4 Mát 24:10 Mát 24:11 1Tim 4:1 1Ján 2:18 Ján 17:12


4. vers

A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
Dán 11:36 Ezék 28:1 Ésa 14:13 Ésa 14:14


5. vers

Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék.
Csel 17:1


6. vers

És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog megjelenni.


7. vers

Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
2Thess 2:3 2Thess 2:4 Csel 17:5 1Ján 4:3 1Ján 2:18


8. vers

És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
Ésa 11:4 Csel 19:15 Csel 19:20


9. vers

A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
Mát 24:24 Csel 13:13 5Móz 13:1 5Móz 13:2


10. vers

És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
2Kor 2:15


11. vers

És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
Róm 1:21 Róm 1:28 1Tim 4:1 Ján 5:43


12. vers

Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.
Róm 1:18 Róm 1:32


13. vers

Mi pedig mindenkor hálaadásaal tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
2Thess 1:3 2Thess 1:4 Eféz 1:4 1Thess 1:4


14. vers

A mire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.
1Thess 1:5 1Thess 2:12 Tit 2:14


15. vers

Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.
2Thess 3:6 1Kor 11:2 1Thess 4:12 2Tim 3:14


16. vers

Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
Ján 3:16 Tit 3:7 1Pét 1:3


17. vers

Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.
1Thess 3:13


Fejezetek:

1 2 3


A Szent Biblia könyvei