Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A zsidókhoz írt levél

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, a melyeket esztendőnként szzünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat;
Kol 2:17 Gal 3:24


2. vers

Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.


3. vers

De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek.
3Móz 16:21


4. vers

Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.


5. vers

Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,
Zsolt 40:7 Zsolt 40:9


6. vers

Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.


7. vers

Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.
Ján 4:34 Ján 10:17


8. vers

Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél a melyeket a törvény szerint visznek,


9. vers

Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat,


10. vers

A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.
Zsid 9:14 Zsid 9:28


11. vers

És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a melyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.


12. vers

Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,


13. vers

Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei.
1Kor 15:25 1Kor 15:26


14. vers

Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.


15. vers

Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Lélekk is, mert minekutána előre mondotta:


16. vers

Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat,
Jer 31:31 Jer 31:33


17. vers

Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.


18. vers

A hol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.


19. vers

Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
Ján 14:6


20. vers

Azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,


21. vers

És lévén nagy papunk az Isten háza felett:
Zsid 3:6 Zsid 4:14


22. vers

Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől,
Zsid 4:16


23. vers

És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, a ki ígéretet tett,


24. vers

És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,


25. vers

El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.
2Pét 3:10 2Pét 3:12


26. vers

Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,


27. vers

Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.
Mát 25:41


28. vers

A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal;
3Móz 20:10 5Móz 17:6


29. vers

Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?


30. vers

Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.
5Móz 32:35


31. vers

Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.
Zsid 12:29


32. vers

Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, a melyekben, minekutána megvilágosíttattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki,


33. vers

Midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurczoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, a kik így jártak.


34. vers

Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben.
Mát 5:12


35. vers

Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.
Mát 10:32


36. vers

Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.
1Pét 1:6 1Pét 1:7 Jak 5:7 Jak 5:11


37. vers

Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik.
1Pét 1:7 2Pét 3:9


38. vers

Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.
Hab 2:4 Péld 3:32


39. vers

De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.
Márk 16:16


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei