Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A zsidókhoz írt levél

9. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Annakokáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteletei rendtartásai, mint szintén világi szenthelye.
2Móz 25:8


2. vers

Mert sátor építtetett, az első, a melyben vala a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása; ezt nevezték szenthelynek.
2Móz 40:1 2Móz 40:33


3. vers

A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének,


4. vers

Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől aranynyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg meg a szövetség táblái,
2Móz 16:33 4Móz 17:1 4Móz 17:11 1Kir 8:9


5. vers

Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, a mikről most nem szükséges külön szólani.
2Móz 25:18 2Móz 25:25


6. vers

Ezek pedig ekképen levén elrendezve; az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az istentisztelet elvégzésére,


7. vers

A másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap, vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz. +
2Móz 30:10 3Móz 16:9 3Móz 16:19


8. vers

Azt jelentvén ki ezzel a Szent Lélek, hogy még nem nyilt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor.
Zsid 10:19 Zsid 10:20 Ján 14:6


9. vers

A mi példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt,


10. vers

Csakis ételekkel meg italokkal és különböző mosakodásokkal - melyek testi rendszabályok - a megjobbulás idejéig kötelezők.


11. vers

Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,
Zsid 8:6


12. vers

És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által, ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
1Pét 1:19 Dán 9:24


13. vers

Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:
3Móz 16:4 3Móz 16:16 4Móz 19:2 4Móz 19:20


14. vers

Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
1Pét 1:19


15. vers

És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
Csel 13:39 Márk 16:16


16. vers

Mert a hol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.


17. vers

Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, épen nem érvényes.


18. vers

Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül.


19. vers

Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vevén a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette,
2Móz 24:3 2Móz 24:8


20. vers

Mondván: Ez azon szövetség vére, a melyet Isten számotokra rendelt.


21. vers

Majd a sátort is és az istentiszteletre való összes edényeket hasonlóképen meghintette vérrel.
3Móz 8:10 3Móz 8:30


22. vers

És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
3Móz 17:11


23. vers

Annakokáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, magok a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal.
Zsid 9:11 Zsid 9:12


24. vers

Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.
1Ján 2:1


25. vers

Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint a hogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel;


26. vers

Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
Gal 4:4 Gal 4:5


27. vers

És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:
1Móz 3:19


28. vers

Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják idvességökre.
1Pét 3:18 1Thess 4:16 1Thess 4:17


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei