Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A zsidókhoz írt levél

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,


2. vers

A ki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal.
4Móz 15:24


3. vers

És ezért köteles, miképen a népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért.
3Móz 16:6 3Móz 16:16


4. vers

És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként Áront is.
2Móz 28:1


5. vers

Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szűltelek téged.
Zsolt 2:7


6. vers

Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.
Zsolt 110:4


7. vers

Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért,
Mát 26:39 Mát 27:46 Luk 22:42 Luk 22:44


8. vers

Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet;
Mát 3:17 Fil 2:6 Fil 2:8


9. vers

És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek,


10. vers

Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak.
1Móz 14:18 1Móz 14:20 Zsolt 110:4


11. vers

A kiről nékünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra.


12. vers

Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.
1Kor 3:1 1Kor 3:3 1Pét 2:2


13. vers

Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:


14. vers

Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei