Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A zsidókhoz írt levél

11. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.


2. vers

Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.


3. vers

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
1Móz 1:1 Ján 1:1 Ján 1:10


4. vers

Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
1Móz 4:4 1Móz 4:5 Zsid 12:24


5. vers

Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek.
1Móz 5:24


6. vers

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.


7. vers

Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett.
1Móz 6:13 1Móz 6:14


8. vers

Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.
1Móz 12:1 1Móz 12:4


9. vers

Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
1Móz 35:27


10. vers

Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.


11. vers

Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette.
1Móz 17:17 1Móz 17:19 1Móz 21:2


12. vers

Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan.
1Móz 22:17


13. vers

Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.
1Móz 48:21 1Móz 47:9


14. vers

Mert a kik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.


15. vers

És hogyha eszökbe jutott volna az, a melyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre.
1Móz 12:1


16. vers

Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.
2Móz 3:6


17. vers

Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,
1Móz 22:2 1Móz 22:9 1Móz 22:12


18. vers

A kinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag;
1Móz 21:12 Róm 9:7


19. vers

Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképen visszanyerte.


20. vers

Hit által áldá meg a jövendőkre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut.
1Móz 27:28 1Móz 27:39


21. vers

Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott.
1Móz 48:13 1Móz 48:20


22. vers

Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett.
1Móz 50:24


23. vers

Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. +
2Móz 2:2 2Móz 1:22


24. vers

Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják,
2Móz 2:10 2Móz 2:11


25. vers

Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;


26. vers

Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.


27. vers

Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
2Móz 2:15


28. vers

Hit által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket.
2Móz 12:3 2Móz 12:14


29. vers

Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, a mit megpróbálván az égyiptomiak, elnyeletlek.
2Móz 14:22 2Móz 14:29


30. vers

Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül járták.
Józs 6:2


31. vers

Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.
Józs 2:1 Józs 6:23


32. vers

És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról;
Bir 6:11 Bir 4:6 Bir 13:3 Bir 13:5 Bir 13:24 Bir 13:25 Bir 11:11 1Sám 17:45


33. vers

A kik hit által országokat győztek le, igazságokat cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. +
2Sám 8:1 Dán 6:16 Dán 6:22


34. vers

Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.
Dán 3:23 Dán 3:27 Bir 7:19 Bir 7:21


35. vers

Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat; mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek.
2Kir 4:20 2Kir 4:36


36. vers

Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is;
Jer 20:2


37. vers

Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve,


38. vers

A kikre nem volt méltó e világ, bujdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban.


39. vers

És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.
1Móz 3:15


40. vers

Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.
Csel 3:14


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei