Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A zsidókhoz írt levél

13. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Az atyafiúi szeretet maradjon meg.


2. vers

A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.


3. vers

Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint a kik magatok is testben vagytok.
Mát 25:36 Mát 25:40


4. vers

Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.
1Kor 6:9


5. vers

Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled;
1Tim 6:6 1Tim 6:8 5Móz 31:8


6. vers

Így hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat nékem?
Zsolt 118:6


7. vers

Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.
1Kor 11:1


8. vers

Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.


9. vers

Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem ennivalókkal, a melyeknek semmi hasznát sem veszik azok, a kik azok körül járnak.


10. vers

Van oltárunk, a melyről nincs joguk enni azoknak, a kik sátornak szolgálnak.
Gal 5:4


11. vers

Mert a mely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül.
Ján 19:17 Ján 19:20


12. vers

Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.


13. vers

Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván.


14. vers

Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.


15. vers

Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.
Hós 14:3


16. vers

A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.
Fil 4:18


17. vers

Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.
1Thess 5:12 Ezék 3:17


18. vers

Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni.


19. vers

Kiváltképen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mihamarább visszaadhassam néktek.


20. vers

A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,
Ján 10:11


21. vers

Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.


22. vers

Kérlek pedig titeket atyámfiai, szívleljétek meg ez intő beszédet, hiszen rövideden is írtam néktek.


23. vers

Legyen tudtotokra, hogy a mi atyánkfia Timótheus kiszabadult, a kivel ha csakhamar eljő, meglátogatlak titeket.


24. vers

Köszöntsétek minden előljárótokat és a szenteket mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók.


25. vers

Kegyelem mindnyájotokkal! Ámen!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei