Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A zsidókhoz írt levél

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra,
Zsid 4:14


2. vers

A ki hű ahhoz, a ki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában.
Ján 17:4 4Móz 12:7


3. vers

Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak.
Zak 6:12


4. vers

Mert minden háznak van építője, a ki pedig mindent elkészített, az Isten az.


5. vers

Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára,


6. vers

Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk.
1Kor 3:16 1Kor 6:19


7. vers

Annakokáéért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok,
Zsolt 95:7 Zsolt 95:11


8. vers

Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,
2Móz 17:2 2Móz 17:7


9. vers

A hol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.


10. vers

Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat.


11. vers

Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.
4Móz 14:21 4Móz 14:24


12. vers

Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;
5Móz 29:18


13. vers

Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:
Zsid 10:25 Júd 1:21 Júd 1:23


14. vers

Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.


15. vers

E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.


16. vers

Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, a kik kijövének Égyiptomból Mózes által?
4Móz 14:24 4Móz 14:30


17. vers

Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában?


18. vers

Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek?
4Móz 14:22


19. vers

Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei