Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt második levele

8. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Tudtotokra adjuk pedig, atyámfiai, Istennek azt a kegyelmét, a melyet Macedónia gyülekezeteivel közlött.
Róm 15:25 Róm 15:26


2. vers

Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett.


3. vers

Mert, bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejök felett is adakoznak,


4. vers

Sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be őket.
2Kor 9:1 Csel 11:29 Róm 15:26


5. vers

És nem a miképen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is az Isten akaratjából.


6. vers

Hogy kérnünk kellett Titust, hogy a miképen elkezdette, azonképen végezze is be nálatok ezt a jótéteményt is.


7. vers

Azért, miképen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is bővölködjetek.
1Kor 1:5


8. vers

Nem parancsképen mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam.


9. vers

Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
Zak 9:9 Mát 8:20 Luk 9:58 Fil 2:6 Fil 2:11


10. vers

Tanácsot is adok e dologban; mert hasznos az néktek, a kik nemcsak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta.


11. vers

Most hát a cselekvés is vigyétek végbe; hogy a miképen az akarás készsége, azonképen a végrehajtás és ahhoz képest legyen, a mitek van.
1Kor 16:2 Fil 2:13


12. vers

Mert ha a készség megvan, a szerint kedves az, a mije kinek-kinek van, és nem a szerint, a mije nincs.
Péld 3:28 Márk 12:43 1Pét 4:10


13. vers

Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint; a mostani időben a ti bőségtek pótolja amazoknak fogyatkozását;
2Kor 9:12


14. vers

Hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozástokat, hogy így egyenlőség legyen;


15. vers

A mint megvan írva: a ki sokat szedett, nem volt többje; és a ki keveset, nem volt kevesebbje.
2Móz 16:18


16. vers

Hála pedig az Istennek, ki ugyanazt a buzgóságot oltotta értetek a Titus szívébe.
2Kor 9:15 1Kor 16:57 2Kor 8:6


17. vers

Mivelhogy intésünket ugyan elfogadta, de nagy buzgóságában önként ment hozzátok.


18. vers

Elküldöttük pedig vele együtt amaz atyafit is, a ki az összes gyülekezetekben dícséretes az evangyéliomért;


19. vers

Nemcsak pedig, hanem a gyülekezetek útitársunknak is megválaszták ebben a jó ügyben, a melyet mi szolgálunk magának az Úrnak dicsőségére és a ti készségetekre;
Gal 2:10


20. vers

Óvakodván, hogy senki se ócsárolhasson minket a mi szolgálatunk által való bőséges jótétemény miatt;


21. vers

Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is.
Róm 12:17


22. vers

Sőt elküldöttük velök a mi atyánkfiát is, a kinek buzgó voltát sok dologban sokszor kipróbáltuk, most pedig még sokkal buzgóbb, irántatok való nagy bizodalmánál fogva.


23. vers

Akár Titusról van szó, ő az én társam és ti köztetek segítségem; akár a mi atyánkfiai felől, ők a gyülekezetek követei, Krisztus dicsősége:
2Kor 7:13 2Kor 12:18 Gal 2:1 Róm 16:7


24. vers

Adjátok azért szereteteteknek és felőletek való dicsekvésünknek, bizonyságát irántuk a gyülekezetek előtt is.
2Kor 7:14


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei