Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt második levele

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, a mint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el;
2Kor 3:6 1Kor 7:25


2. vers

Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.
1Thess 2:5 2Kor 2:17


3. vers

Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek:
1Kor 1:18


4. vers

A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe.
Zsid 1:3 Kol 1:15


5. vers

Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért.
2Kor 1:24 1Kor 2:2


6. vers

Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.
1Móz 1:2 1Móz 1:3 2Pét 1:19


7. vers

Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.
2Kor 5:1 1Kor 2:5


8. vers

Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe;
2Kor 1:8 2Kor 7:5 1Kor 1:11


9. vers

Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk;
Zsolt 37:24 Zsolt 37:33 Mik 7:7 Mik 7:9


10. vers

Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.
Róm 8:17 Gal 6:17


11. vers

Mert mi, a kik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben.
Zsolt 44:23 Róm 8:36


12. vers

Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek.
1Kor 4:9


13. vers

Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, a mint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;
Zsolt 116:10


14. vers

Tudván, hogy a ki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít.
Csel 3:15 1Thess 4:16 1Thess 4:17


15. vers

Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére.
Róm 5:15


16. vers

Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.
1Pét 4:1 Eféz 3:16 Róm 6:6 Kol 3:10


17. vers

Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk;
Zsolt 30:6 1Pét 1:6 Róm 8:18


18. vers

Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
Róm 8:24 Róm 8:25


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei