Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt második levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Ekezdjük-é ismét ajánlgatni magunkat? Vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek, ajánló levelekre hozzátok, avagy tőletek?
2Kor 5:12


2. vers

A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, a melyet ismer és olvas minden ember;
1Kor 9:2 1Kor 9:3


3. vers

A kik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.
Jer 31:33


4. vers

Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van.
Ján 14:6


5. vers

Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van:
2Kor 2:16 Ján 15:15 Csel 16:14


6. vers

A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.
Jer 31:31 5Móz 27:26 Róm 8:2 Ján 6:63


7. vers

Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes orczájára arczának elmúló dicsősége miatt:
2Móz 24:12 2Móz 34:30 2Móz 34:33


8. vers

Hogyne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata?


9. vers

Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata?
Róm 1:17 Róm 3:21


10. vers

Sőt a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt.
Kol 2:17


11. vers

Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, a mi megmarad.
Zsid 12:18


12. vers

Azért ilyen reménységben nagy nyiltsággal szólunk;
2Kor 3:4 Eféz 6:19


13. vers

És nem, miként Mózes, a ki leplet borított az orczájára, hogy ne lássák Izráel fiai az elmulandónak végét.
2Móz 34:33 2Móz 34:35


14. vers

De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el;
Ésa 6:10 2Kor 3:13


15. vers

Sőt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre.


16. vers

Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.
Róm 11:23 Róm 11:25 Róm 11:26


17. vers

Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.
2Kor 3:6 Ján 4:24


18. vers

Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.
1Kor 13:12


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei