Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes első könyve a teremtésről

9. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1. vers

Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.
1Móz 1:28 1Móz 8:17


2. vers

És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara: minden a mi nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott;


3. vers

Minden mozgó állat, a mely él legyen nektek eledelűl; a mint a zöld fűvet, nektek adtam mindazokat.
1Móz 1:29


4. vers

Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.
3Móz 17:14 5Móz 12:23


5. vers

De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét.
2Móz 21:12 2Móz 21:28 3Móz 24:17


6. vers

A ki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert.
Mát 26:52 Jel 13:10


7. vers

Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön és sokasodjatok azon.
1Móz 1:28 1Móz 8:17


8. vers

És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván:


9. vers

Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.
Ésa 54:9


10. vers

És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig.


11. vers

Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.


12. vers

És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:


13. vers

Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.


14. vers

És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.


15. vers

És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.


16. vers

Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van.


17. vers

És monda Isten Noénak: Ez ama szövetségnek jele, melyet szerzettem én közöttem és minden test között, mely a földön van.


18. vers

Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sém és Khám és Jáfet. Khám pedig Kanaánnak atyja.


19. vers

Ezek hárman a Noé fiai s ezektől népesedék meg az egész föld.


20. vers

Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete.


21. vers

És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.


22. vers

Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két testvérének.


23. vers

Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.


24. vers

Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:


25. vers

Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.
Józs 17:13 Bir 1:28


26. vers

Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!


27. vers

Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!


28. vers

Éle pedig Noé az özönvíz után háromszáz ötven esztendeig.


29. vers

És vala Noé egész életének ideje kilenczszáz ötven esztendő; és meghala.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


A Szent Biblia könyvei