Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Márk írása szerint való szent evangyéliom

14. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Két nap mulva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mimódon fogják meg és öljék meg őt.
Mát 26:1 Mát 26:5 Luk 22:1 Luk 22:2 Ján 11:55 Ján 11:57


2. vers

Mert azt mondják vala: Ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön.


3. vers

Mikor pedig Bethániában a poklos Simon házánál vala, a mint asztalhoz üle, egy asszony méne oda, a kinél alabástrom edény vala valódi és igen drága nárdus olajjal: és eltörvén az alabástrom edényt kitölté azt az ő fejére.
Mát 26:6 Mát 26:13 Ján 12:1 Ján 12:8


4. vers

Némelyek pedig háborognak vala magok között és mondának: Mire való volt az olajnak ez a tékozlása?


5. vers

Mert el lehetett volna azt adni háromszáz pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek. És zúgolódnak vala ellene.


6. vers

Jézus pedig monda: Hagyjatok békét néki; miért bántjátok őt? jó dolgot cselekedett én velem.


7. vers

Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és a mikor csak akarjátok, jót tehettek velök; de én nem leszek mindenkor veletek.
5Móz 15:11


8. vers

Ő a mi tőle telt, azt tevé: előre megkente az én testemet a temetésre.


9. vers

Bizony mondom néktek: Valahol csak prédikálják ezt az evangyéliomot az egész világon, a mit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére.


10. vers

Akkor Júdás, az Iskariotes, egy a tizenkettő közül, elméne a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja.
Mát 26:14 Mát 26:16 Luk 22:3 Luk 22:6


11. vers

Azok pedig, a mint meghallák, örvendezének, és igérék, hogy pénzt adnak néki. Ő pedig keresi vala, mimódon árulhatná el őt jó alkalommal.


12. vers

És a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor a húsvéti bárányt vágják vala, mondának néki az ő tanítványai: Hol akarod, hogy elmenvén megkészítsük, hogy megehesd a húsvéti bárányt?
Mát 26:17 Mát 26:19 Luk 22:7 Luk 22:13


13. vers

Akkor elkülde kettőt az ő tanítványai közül, és monda nékik: Menjetek el a városba, és egy ember jő előtökbe, a ki egy korsó vizet visz; kövessétek őt,


14. vers

És a hová bemegy, mondjátok a házi gazdának: A Mester kérdi: hol van az a szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt?


15. vers

És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló házat berendezve, készen: ott készítsétek el nékünk.


16. vers

Elmenének azért az ő tanítványai, és jutának a városba, és úgy találák, a mint nékik megmondotta, és elkészíték a húsvéti bárányt.


17. vers

Mikor pedig este lőn, oda méne a tizenkettővel.


18. vers

És a mikor leülnek és esznek vala monda Jézus: Bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem, a ki velem eszik.
Mát 26:20 Mát 26:29 Luk 22:14 Luk 22:23 Ján 13:21 Ján 13:26


19. vers

Ők pedig kezdének szomorkodni és néki egyenként mondani: Csak nem én? A másik is: Csak nem én?


20. vers

Ő pedig felelvén, monda nékik: Egy a tizenkettő közül, a ki velem együtt márt a tálba.


21. vers

Az embernek Fia jóllehet elmegy, a mint meg van írva felőle; de jaj annak az embernek, a ki az embernek Fiát elárulja; jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna.


22. vers

És mikor ők evének, vévén Jézus a kenyeret, és hálákat adván, megtöré és adá nékik, mondván: Vegyétek, egyétek; ez az én testem.
1Kor 11:23 1Kor 11:25


23. vers

És vévén a poharat, és hálákat adván, adá nékik; és ivának abból mindnyájan;


24. vers

És monda nékik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, a mely sokakért kiontatik.


25. vers

Bizony mondom néktek, nem iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből mind ama napig, a mikor mint újat iszom azt az Isten országában.


26. vers

És dicséretet énekelve kimenének az olajfák hegyére.


27. vers

És monda nékik Jézus: Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem; mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok.
Mát 26:30 Mát 26:35 Luk 22:31 Luk 22:34 Luk 22:39 Zak 13:7


28. vers

De feltámadásom után előttetek fogok felmenni Galileába.
Márk 16:7


29. vers

Péter pedig monda néki: Ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem.


30. vers

És monda néki Jézus: Bizony mondom néked, hogy ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor tagadsz meg engem.
Mát 26:34 Luk 22:34 Ján 13:38


31. vers

Ő pedig annál inkább erősíti vala: Ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképen meg nem tagadlak téged. Hasonlóképen szólanak vala a többiek is.


32. vers

És menének ama helyre, a melynek Gecsemáné a neve; és monda az ő tanítványainak: Üljetek le itt, a míg imádkozom.
Mát 26:36 Mát 26:46 Luk 22:40 Luk 22:46 Ján 18:1 Ján 18:2


33. vers

És maga mellé vevé Pétert és Jakabot és Jánost, és kezde rettegni és gyötrődni;


34. vers

És monda nékik: Szomorú az én lelkem mind halálig; maradjatok itt, és vigyázzatok.
Ján 12:27


35. vers

És egy kevéssé előre menvén, a földre esék, és imádkozék, hogy, ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra;


36. vers

És monda: Abba, Atyám! Minden lehetséges néked. Vidd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.
Márk 10:38


37. vers

Azután visszatére és aluva találá őket, és monda Péternek: Simon, alszol? Nem bírtál egy óráig vigyázni?


38. vers

Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.


39. vers

És ismét elmenvén, imádkozék, ugyanazon szavakkal szólván.


40. vers

A mikor pedig visszatére, ismét aluva találá őket; mert a szemeik megnehezedtek vala, és nem tudták mit feleljenek néki.


41. vers

Harmadszor is jöve, és monda nékik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Elég; eljött az óra; ímé az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik.


42. vers

Keljetek föl, menjünk: ímé elközelgett, a ki engem elárul.


43. vers

És mindjárt még mikor ő szól vala, eljöve Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele együtt nagy sokaság, fegyverekkel és botokkal, a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől.
Mát 26:47 Mát 26:58 Luk 22:47 Luk 22:55 Ján 18:2 Ján 18:18


44. vers

Az ő elárulója pedig jelt ada nékik, mondván: A kit megcsókolok majd, ő az; fogjátok meg azt, és vigyétek el biztonsággal.


45. vers

És odajutván, azonnal hozzáméne, és monda: Mester! Mester! és megcsókolá őt.


46. vers

Azok pedig ráveték kezeiket, és megfogák őt.


47. vers

De egy az ott állók közül az ő szablyáját kivonván, a főpap szolgájához csapa, és levágá annak fülét.


48. vers

Jézus pedig felelvén, monda nékik: Mint egy rablóra, úgy jöttetek-é reám fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok engem?!


49. vers

Naponta nálatok valék, a templomban tanítva, és nem fogtatok meg engem; de szükség, hogy az írások beteljesedjenek.


50. vers

Akkor elhagyván őt, mindnyájan elfutának.


51. vers

Egy ifjú pedig követé őt, a kinek testét csak egy gyolcs ing takarta; és megfogák őt az ifjak.


52. vers

De ő ott hagyva az ingét, meztelenül elszalada tőlük.


53. vers

És vivék Jézust a főpaphoz. És oda gyűlének mindnyájan a főpapok, a vének és az írástudók.


54. vers

Péter pedig távolról követé őt, be egészen a főpap udvaráig: és ott üle a szolgákkal, és melegszik vala a tűznél.


55. vers

A főpapok pedig és az egész tanács bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt; de nem találnak vala.
Mát 26:59 Mát 26:68 Luk 22:63 Luk 22:71 Ján 18:19 Ján 18:24


56. vers

Mert sokan tesznek vala ugyan hamis tanúbizonyságot ellene, de a bizonyságtételek nem valának megegyezők.


57. vers

És némelyek fölkelének és hamis tanúbizonyságot tőnek ellene, mondván:


58. vers

Mi hallottuk, mikor ezt mondá: Én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt mást építek, a mely nem kézzel csináltatott.
Ján 2:19


59. vers

De még így sem vala egyező az ő bizonyságtételük.


60. vers

Akkor a főpap odaállván a középre, megkérdé Jézust, mondván: Semmit sem felelsz-é? Miféle bizonyságot tesznek ezek te ellened?


61. vers

Ő pedig hallgat vala, és semmit sem felele. Ismét megkérdezé őt a főpap, és monda néki: Te vagy-é a Krisztus, az áldott Isten Fia?
Márk 15:5 Ésa 53:7


62. vers

Jézus pedig monda: Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljőni az ég felhőivel.


63. vers

A főpap pedig megszaggatván ruháit, monda: Mi szükségünk van még tanúkra?


64. vers

Hallátok a káromlást. Mi tetszik néktek? Azok pedig halálra méltónak ítélték őt mindnyájan.
Ján 19:7


65. vers

És kezdék őt némelyek köpdösni, és az ő orczáját elfedni, és őt öklözni, és mondani néki: Prófétálj! A szolgák pedig arczul csapdossák vala őt.


66. vers

A mint pedig Péter lent vala az udvarban, odajöve egy a főpap szolgálói közül;
Mát 26:69 Mát 26:75 Luk 22:56 Luk 22:62 Ján 18:17 Ján 18:25 Ján 18:27


67. vers

És meglátván Pétert, a mint melegszik vala, rátekintvén, monda: Te is a Názáreti Jézussal valál!


68. vers

Ő pedig megtagadá, mondván: Nem ismerem, s nem is értem, mit mondasz. És kiméne a tornáczra; és a kakas megszólala.


69. vers

A szolgáló pedig meglátva őt, kezdé ismét mondani az ott állóknak: Ez közülök való.


70. vers

Ő pedig ismét megtagadá. De kevés idő múlva az ott állók ismét mondják vala Péternek: Bizony közülök való vagy; mert Galileabeli is vagy, és a beszéded is hasonló.


71. vers

Ő pedig kezde átkozódni és esküdözni, hogy: Nem ismerem azt az embert, a kiről beszéltek.


72. vers

És másodszor szóla a kakas. És Péternek eszébe juta a beszéd, a melyet néki Jézus mondott vala, hogy mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor megtagadsz engem. És sírva fakada.
Márk 14:30


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei