Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Márk írása szerint való szent evangyéliom

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Onnan pedig felkelvén Judea határaiba méne, a Jordánon túl való részen által; és ismét sokaság gyűl vala hozzá; ő pedig szokása szerint ismét tanítja vala őket.
Mát 19:1 Mát 19:9


2. vers

És a farizeusok hozzámenvén megkérdezék tőle, ha szabad-é férjnek feleségét elbocsátani, kísértvén őt.


3. vers

Ő pedig felelvén, monda nékik: Mit parancsolt néktek Mózes?


4. vers

Ők pedig mondának: Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elváljunk.
5Móz 24:1 Mát 5:31 Mát 5:32


5. vers

És Jézus felelvén, monda nékik: A ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot;


6. vers

De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten.
1Móz 1:27


7. vers

Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez,
1Móz 2:24


8. vers

És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test.


9. vers

Annakokáért a mit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válaszsza.


10. vers

És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezék őt e dolog felől.


11. vers

Ő pedig monda nékik: A ki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen.
Mát 5:32 Luk 16:18


12. vers

Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.


13. vers

Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, a kik hozák.
Mát 19:13 Mát 19:15 Luk 18:15 Luk 18:17


14. vers

Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.


15. vers

Bizony mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen sem megy be abba.
Mát 18:3 Luk 18:17


16. vers

Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájok vetvén, megáldá őket.
Márk 9:36


17. vers

És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?
Mát 19:16 Mát 19:30 Luk 18:18 Luk 18:30


18. vers

Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.


19. vers

A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat.
2Móz 20:12 2Móz 20:16


20. vers

Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva.


21. vers

Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet.
Márk 8:34 Mát 10:38


22. vers

Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala.


23. vers

Jézus pedig körültekintvén, monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van!


24. vers

A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, a kik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni!
Zsolt 62:11 1Tim 6:17


25. vers

Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.


26. vers

Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván magok között: Kicsoda idvezülhet tehát?


27. vers

Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.


28. vers

És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged.


29. vers

Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért,


30. vers

A ki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.


31. vers

Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.
Mát 19:30 Mát 20:16 Luk 13:30


32. vers

Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel; és előttök megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának, és követvén őt, félnek vala. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vévén, kezde nékik szólni azokról a dolgokról, a mik majd vele történnek,
Márk 9:31 Mát 20:17 Mát 20:19 Luk 18:31 Luk 18:34


33. vers

Mondván: Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt;
Márk 8:31 Márk 9:31 Mát 16:21 Mát 17:22 Mát 20:18 Luk 9:22 Luk 17:25 Luk 24:7


34. vers

És megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköpdösik őt, és megölik őt; de harmadnapon feltámad.


35. vers

És hozzájárulának Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester, szeretnők, hogy a mire kérünk, tedd meg nékünk.
Mát 20:20 Mát 20:28


36. vers

Ő pedig monda nékik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek?


37. vers

Azok pedig mondának néki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben.


38. vers

Jézus pedig monda nékik: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom; és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem?
Márk 14:36 Mát 20:22 Luk 12:50


39. vers

Azok pedig mondának néki: Megtehetjük. Jézus pedig monda nékik: A pohárt ugyan, a melyet én megiszom, megiszszátok, és a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek;


40. vers

De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, a kiknek elkészíttetett.


41. vers

És hallván ezt a tíz tanítvány, haragudni kezdének Jakabra és Jánosra.


42. vers

Jézus pedig magához szólítván őket, monda nékik: Tudjátok, hogy azok, a kik a pogányok között fejedelmeknek tartanak, uralkodnak felettök, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtok.
Mát 20:25 Luk 22:25 Luk 22:27


43. vers

De nem így lesz közöttetek; hanem, a ki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok;
Márk 9:35


44. vers

És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen:


45. vers

Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.


46. vers

És Jerikóba érkezének: és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott üle az úton, koldulván.
Mát 20:29 Mát 20:34 Luk 18:35 Luk 18:43


47. vers

És a mikor meghallá, hogy ez a Názáreti Jézus, kezde kiáltani, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!


48. vers

És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson; de ő annál jobban kiáltja vala: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!


49. vers

Akkor Jézus megállván, mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala a vakot, mondván néki: Bízzál; kelj föl, hív tégedet.


50. vers

Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén, Jézushoz méne.


51. vers

És felelvén Jézus, monda néki: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig monda néki: Mester, hogy lássak.


52. vers

Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton.
Márk 5:34 Mát 9:22 Luk 7:50 Luk 8:48 Luk 17:19 Luk 18:42


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei