Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Márk írása szerint való szent evangyéliom

13. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Mikor pedig a templomból kiméne, monda néki egy az ő tanítványai közül: Mester: nézd, milyen kövek és milyen épületek!
Mát 24:1 Mát 24:42 Luk 21:5 Luk 21:36


2. vers

Jézus pedig felelvén, monda néki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kő kövön, a mely le nem romboltatik.


3. vers

Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, a templom átellenében, megkérdezék őt magukban Péter, Jakab, János és András:


4. vers

Mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek; és mi lesz a jel, a mikor mindezek beteljesednek?


5. vers

Jézus pedig felelvén nékik, kezdé mondani: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket.


6. vers

Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik azt mondják: Én vagyok: és sokakat elhitetnek.


7. vers

Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a vég.


8. vers

Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad; és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok.


9. vers

Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak és érettem, bizonyságul ő nékik.
Mát 10:17 Mát 10:18 Ján 15:19


10. vers

De előbb hirdettetnie kell az evangyéliomnak minden pogányok között.


11. vers

Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem a mi adatik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti vagytok, a kik szólotok, hanem a Szent Lélek.


12. vers

Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket.


13. vers

És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megmarad, az megtartatik.


14. vers

Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, a melyről Dániel próféta szólott, ott állani, a hol nem kellene (a ki olvassa, értse meg), akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
Dán 9:27 Dán 12:4 Dán 12:10 Mát 24:15


15. vers

A háztetőn levő pedig le ne szálljon a házba, se be ne menjen, hogy házából valamit kivigyen;


16. vers

És a mezőn levő haza ne térjen, hogy ruháját elvigye.


17. vers

Jaj pedig a terhes és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban.


18. vers

Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen.


19. vers

Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, a milyenek a világ kezdete óta, a melyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek.
Dán 12:1


20. vers

És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, a kiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.


21. vers

Ha pedig akkor ezt mondja néktek valaki: Ímé itt a Krisztus, vagy: Ímé amott, ne higyjétek.
Mát 24:23 Luk 17:23


22. vers

Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.


23. vers

Ti pedig vigyázzatok; ímé előre megmondottam néktek mindent.


24. vers

De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik,


25. vers

És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek.


26. vers

És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Mát 24:30 Mát 25:31 Mát 26:64 Luk 21:27


27. vers

És akkor elküldi az az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig.
Mát 13:41


28. vers

A fügefáról vegyétek pedig a példát. A mikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár.
Mát 24:32 Luk 21:29


29. vers

Azonképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.


30. vers

Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, a míg meg nem lesznek mindezek.


31. vers

Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak.
Ésa 40:8 Ésa 51:6 Zsolt 102:27 Zsid 1:11


32. vers

Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.


33. vers

Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.
Mát 24:44 Mát 25:13 Luk 22:40


34. vers

Úgy mint az az ember, a ki messze útra kelve, házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon.
Mát 25:14 Luk 19:12


35. vers

Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel?
Luk 12:38


36. vers

Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva.


37. vers

A miket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei