Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Márk írása szerint való szent evangyéliom

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

És ismét beméne a zsinagógába, és vala ott egy megszáradt kezű ember.


2. vers

És lesik vala őt, hogy meggyógyítja-é szombatnapon; hogy vádolhassák őt.


3. vers

Akkor monda a megszáradt kezű embernek: Állj elő a középre.


4. vers

Azoknak pedig monda: Szabad-é szombatnapon jót vagy rosszat tenni? lelket menteni, vagy kioltani? De azok hallgatnak vala.


5. vers

Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívök keménysége miatt, monda az embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és meggyógyult a keze és éppé lőn, mint a másik.
Ján 11:33


6. vers

Akkor a farizeusok kimenvén, a Heródes pártiakkal mindjárt tanácsot tartának ellene, hogy elveszítsék őt.
Mát 22:16


7. vers

Jézus pedig elméne tanítványaival a tenger mellé; és nagy sokaság követé őt Galileából és Júdeából,


8. vers

És Jeruzsálemből és Idumeából és a Jordánon túlról; és a Tirus és a Sidon környékiek is, a mikor hallották, hogy miket mível vala, nagy sokasággal jövének ő hozzá.
Mát 4:25


9. vers

És megmondá tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak néki készen, a sokaság miatt, hogy ne szorongassák őt.


10. vers

Mert sokakat meggyógyított, úgy hogy a kiknek valami bajuk volt, reá rohanának, hogy illethessék őt.


11. vers

A tisztátalan lelkek is, mikor meglátták vala őt, leborulának előtte, és kiáltának, mondván: Te vagy az Istennek a Fia.
Luk 4:41


12. vers

Ő pedig erősen fenyegeti vala őket, hogy őt ki ne jelentsék.


13. vers

Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, a kiket akar vala; és hozzá menének.


14. vers

És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni,


15. vers

És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiűzni:


16. vers

Simont, a kinek Péter nevet ada;


17. vers

És Jakabot a Zebedeus fiát és Jánost a Jakab testvérét; és Boanerges nevet ada nékik, a mely azt teszi: mennydörgés fiai;
Luk 9:54


18. vers

És Andrást és Filepet, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot az Alfeus fiát, Taddeust és a kananeai Simont,


19. vers

És Iskáriótes Júdást, a ki el is árulta őt.


20. vers

Azután haza térének. És ismét egybegyűle a sokaság, annyira, hogy még nem is ehetének.


21. vers

A mint az övéi ezt meghallák, eljövének, hogy megfogják őt; mert azt mondják vala, hogy magán kívül van.


22. vers

Az írástudók pedig, a kik Jeruzsálemből jöttek vala le, azt mondák, hogy: Belzebúb van vele, és: Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.
Mát 9:34 Mát 12:24 Mát 12:32 Luk 11:15 Luk 11:22


23. vers

Ő pedig magához híván azokat, példázatokban monda nékik: Sátán miként tud Sátánt kiűzni?


24. vers

És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország.


25. vers

És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház.


26. vers

És ha a Sátán önmaga ellen támadt és maghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van.


27. vers

Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanemha elébb az erőset megkötözi és azután rabolja ki annak házát.
Mát 12:29


28. vers

Bizony mondom néktek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, a melyekkel káromlanak:


29. vers

De a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó;
Mát 12:31 Mát 12:32 Luk 12:10


30. vers

Mivelhogy ezt mondják vala: Tisztátalan lélek van benne.
Márk 3:22


31. vers

És megérkezének az ő testvérei és az ő anyja, és kívül megállva, beküldének hozzá, hivatván őt.


32. vers

Körülötte pedig sokaság ül vala; és mondának néki: Ímé a te anyád és a te testvéreid ott künn keresnek téged.


33. vers

Ő pedig felele nékik, mondván: Ki az én anyám vagy kik az én testvéreim?


34. vers

Azután elnézvén köröskörül a körülötte ülőkön, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim.


35. vers

Mert a ki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei