Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Márk írása szerint való szent evangyéliom

15. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok a vénekkel és írástudókkal, és az egész tanács, megkötözvén Jézust, elvivék és átadák Pilátusnak.
Mát 27:1 Mát 27:2 Luk 26:66 Luk 23:1 Ján 18:28


2. vers

És megkérdé őt Pilátus: Te vagy-é a zsidók királya? Ő pedig felelvén, monda néki: Te mondod.
Mát 27:11 Mát 27:30 Luk 23:2 Luk 23:25 Ján 18:29 Ján 19:16


3. vers

És erősen vádolják vala őt a főpapok.


4. vers

Pilátus pedig ismét megkérdé őt, mondván: Semmit sem felelsz-é? Ímé, mennyi tanúbizonyságot szólnak ellened!


5. vers

Jézus pedig semmit sem felele, annyira hogy Pilátus elcsudálkozék.
Márk 14:61 Ésa 53:7


6. vers

Ünnepenként pedig egy foglyot szokott vala elbocsátani nékik, a kit épen óhajtának.


7. vers

Vala pedig egy Barabbás nevű, megkötöztetve ama lázadókkal együtt, a kik a lázadás alkalmával gyilkosságot követtek vala el.


8. vers

És a sokaság kiáltván, kezdé kérni Pilátust arra, a mit mindenkor megtesz vala nékik.


9. vers

Pilátus pedig felele nékik, mondván: Akarjátok-é, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát?


10. vers

Mert tudja vala, hogy írigységből adták őt kézbe a főpapok.
Ján 11:48


11. vers

A főpapok azonban felindíták a sokaságot, hogy inkább Barabbást bocsássa el nékik.


12. vers

Pilátus pedig felelvén, ismét monda nékik: Mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezzel, a kit a zsidók királyának mondotok?


13. vers

És azok ismét kiáltának: Feszítsd meg őt!


14. vers

Pilátus pedig monda nékik: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig annál jobban kiáltanak vala: Feszítsd meg őt!


15. vers

Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak, elbocsátá nékik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszítsék.


16. vers

A vitézek pedig elvivék őt az udvar belső részébe, a mi az őrház; és összehívák az egész csapatot.


17. vers

És bíborba öltözteték őt, és tövisből font koszorút tevének a fejére,


18. vers

És elkezdék őt köszönteni: Üdvöz légy, zsidók királya!


19. vers

És verik vala a fejét nádszállal, és köpdösik vala őt, és térdet hajtva tisztelik vala őt.


20. vers

Mikor pedig kicsúfolták őt, leveték róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltözteték; és kivivék őt, hogy megfeszítsék.
Mát 27:31 Mát 27:56 Luk 23:26 Luk 23:49 Ján 19:16 Ján 19:30


21. vers

És kényszerítének egy mellettök elmenőt, bizonyos czirénei Simont, a ki a mezőről jő vala, Alekszándernek és Rufusnak az atyját, hogy vigye az ő keresztjét.
Mát 27:32 Luk 23:26 Róm 16:13


22. vers

És vivék őt a Golgotha nevű helyre, a mely megmagyarázva annyi, mint: koponya helye.
Mát 27:33 Mát 27:44 Luk 23:32 Luk 23:43 Ján 19:17 Ján 19:27


23. vers

És mirhás bort adnak vala néki inni; de ő nem fogadá el.
Zsolt 69:22


24. vers

És megfeszítvén őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon.
Zsolt 22:19


25. vers

Vala pedig három óra, mikor megfeszíték őt.


26. vers

Az ő kárhoztatásának oka pedig így vala fölébe felírva: A zsidók királya.
Mát 27:37 Luk 23:38 Ján 19:19


27. vers

Két rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felől.


28. vers

És beteljesedék az írás, a mely azt mondja: És a bűnösök közé számláltaték.
Ésa 53:12


29. vers

Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván és mondván: Hah! a ki lerontod a templomot, és három nap alatt fölépíted;
Márk 14:58


30. vers

Szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről!


31. vers

Hasonlóképen pedig a főpapok is, csúfolodván egymás között, az írástudókkal együtt mondják vala: Másokat megtartott, magát nem bírja megtartani.


32. vers

A Krisztus, az Izráel királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higyjünk. A kiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala őt.


33. vers

Mikor pedig hat óra lőn, sötétség támada az egész földön kilencz óráig.
Mát 27:45 Mát 27:54 Luk 23:44 Luk 23:48 Ján 19:28 Ján 19:30


34. vers

És kilencz órakor fennszóval kiálta Jézus mondván: Elói, Elói! Lamma Sabaktáni? a mi megmagyarázva annyi, mint: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?
Zsolt 22:2


35. vers

Némelyek pedig meghallván ezt az ott állók közül, mondának: Ímé Illést hívja.


36. vers

Egy ember pedig odafutamodék és egy szivacsot megtöltvén eczettel és azt nádszálra tűzvén, inni ada néki, mondván: Hagyjátok el, lássuk, ha eljő-é Illés, hogy levegye őt.


37. vers

Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét.
Mát 27:50 Luk 23:46 Ján 19:30


38. vers

És a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada.


39. vers

Látván pedig a százados, a ki vele átellenben áll vala, hogy ekként kiáltva bocsátá ki lelkét, monda: Bizony, ez az ember Isten Fia vala!


40. vers

Valának pedig asszonyok is, a kik távolról nézik vala, a kik között vala Mária Magdaléna, és Mária, a kis Jakabnak és Józsénak anyja, és Salomé,
Mát 27:55 Mát 27:56 Luk 23:49 Ján 19:25 Luk 8:2 Luk 8:3


41. vers

A kik, mikor Galileában vala, akkor is követték vala őt, és szolgálnak vala néki; és sok más asszony, a kik vele mentek vala fel Jeruzsálembe.


42. vers

És mikor immár este lőn, mivelhogy péntek vala, azaz szombat előtt való nap,
Mát 27:57 Mát 27:61 Luk 23:50 Luk 23:55 Ján 19:38 Ján 19:42


43. vers

Eljöve az arimathiai József, egy tisztességes tanácsbeli, a ki maga is várja vala az Isten országát; beméne bátran Pilátushoz, és kéré Jézusnak testét.


44. vers

Pilátus pedig csodálkozék, hogy immár meghalt volna; és magához hivatva a századost, megkérdé tőle, ha régen halt-é meg?


45. vers

És megtudván a századostól, odaajándékozá a testet Józsefnek.


46. vers

Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén őt, begöngyölé a gyolcsba, és elhelyezé egy sírboltba, a mely kősziklából vala kivágva; és követ hengeríte a sírbolt szájára.


47. vers

Mária Magdaléna pedig és Mária, a Józsé anyja, nézik vala, hová helyezék.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei