Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

9. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

És hajóra szállva átkele, és méne a maga városába.
Mát 4:13


2. vers

És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.


3. vers

És ímé némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól.
Márk 2:7


4. vers

És Jézus, látva az ő gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben?
Mát 12:25 Ján 2:25


5. vers

Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj?


6. vers

Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.


7. vers

És az felkelvén, haza méne.


8. vers

A sokaság pedig ezt látván, elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek.


9. vers

És mikor Jézus onnét tovább méne, láta egy embert ülni a vámszedő helyen a kinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az felkelvén, követé őt.


10. vers

És lőn, a mikor ő letelepedék a házban, ímé sok vámszedő és bűnös jött oda és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz.


11. vers

És látva ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?
Márk 2:16 Luk 15:2


12. vers

Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.


13. vers

Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.
Hós 6:6 1Sám 15:22 Mát 18:11


14. vers

Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért hogy mi és a farizeusok sokat bőjtölünk, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek?
Luk 18:12


15. vers

És monda nékik Jézus: Vajjon szomorkodhatik-é a násznép a míg velök van a vőlegény? de eljőnek a napok, a mikor elvétetik tőlök a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak.
Ján 3:29


16. vers

Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert a mi azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz.
Márk 2:21 Luk 5:36


17. vers

Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad.
Márk 2:22 Luk 5:37


18. vers

Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy főember eljövén leborula előtte, mondván: Az én leányom épen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik.
Márk 5:22 Márk 5:43 Luk 8:41 Luk 8:56


19. vers

És felkelvén Jézus követé őt tanítványaival együtt.


20. vers

És ímé, egy asszony, a ki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő ruhájának szegélyét.


21. vers

Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok.
Mát 14:36


22. vers

Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.
Márk 5:34 Márk 10:52 Luk 7:50 Luk 8:48 Luk 17:19 Luk 18:42


23. vers

És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot,


24. vers

Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt.
Ján 11:11 Ján 14:25


25. vers

Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt.


26. vers

És elterjede ez a hír abban az egész tartományban.


27. vers

És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé őt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!


28. vers

Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.


29. vers

Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.
Mát 8:13


30. vers

És megnyilatkozának azoknak szemei; és rájok parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja!
Mát 8:4


31. vers

Azok pedig kimenvén, elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban.


32. vers

Mikor pedig azok elmentek vala, ímé egy ördöngős néma embert hozának néki.
Mát 12:22 Mát 12:24 Luk 11:14 Luk 11:15


33. vers

És az ördögöt kiűzvén, megszólalt a néma; és a sokaság csudálkozik vala, mondván: Soha nem láttak ilyet Izráelben!


34. vers

A farizeusok pedig ezt mondják vala: Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.
Mát 12:24


35. vers

És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.
Mát 4:23 Márk 6:6 Luk 13:22


36. vers

Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.
Mát 14:14 Márk 6:34 Ezék 34:5


37. vers

Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.
Luk 10:2


38. vers

Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei