Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele

11. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való.
Fil 3:5


2. vers

Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é mit mond az írás Illésről? a mint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván:


3. vers

Uram, a te prófétáidat megölték, és a tel oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
1Kir 19:10 1Kir 19:18


4. vers

De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, a kik nem hajtottak térdet a Baálnak.


5. vers

Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.


6. vers

Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.


7. vers

Micsoda tehát? A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek:


8. vers

A mint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig.
Ésa 6:9 Ésa 6:10 Mát 13:13 Mát 13:15


9. vers

Dávid is ezt mondja: Legyen az ő asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá.
Zsolt 69:23 Zsolt 69:24


10. vers

Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátokat mindenkorra görbítsd meg.


11. vers

Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek.
Csel 13:46 5Móz 32:21


12. vers

Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök?


13. vers

Mert néktek mondom a pogányoknak, a mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem,
Csel 9:15 Gal 2:7 Gal 2:8


14. vers

Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket.
1Tim 4:16


15. vers

Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?


16. vers

Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágai is azok.


17. vers

Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
Jer 11:16 Jer 11:17


18. vers

Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.


19. vers

Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.


20. vers

Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;


21. vers

Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.
2Pét 2:4 2Pét 2:5


22. vers

Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.
Ján 15:2


23. vers

Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.
2Kor 3:16


24. vers

Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.
Jer 11:16


25. vers

Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.
Mik 5:3 Mik 5:4 Luk 21:24


26. vers

És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:
Ésa 59:20


27. vers

És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.
Jer 31:31 Jer 31:34


28. vers

Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.


29. vers

Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.
2Tim 2:13


30. vers

Mert miképen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségök miatt:


31. vers

Azonképen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek;


32. vers

Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.
Gal 3:22


33. vers

Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!


34. vers

Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
Ésa 40:13 Jób 11:17


35. vers

Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?
Jób 41:11


36. vers

Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei