Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Nehémiás könyve

11. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

És lakozának a nép fejedelmei Jeruzsálemben, a többi nép pedig sorsot vete, hogy minden tíz emberből vinnének egyet Jeruzsálembe, a szent városba lakóul, a többi kilencz pedig marad a maga városában.
Nehem 11:18 Ésa 48:2 Ésa 52:1 Mát 4:5


2. vers

És áldá a nép mindazon férfiakat, a kik önkéntesen vállalkozának arra, hogy Jeruzsálemben lakoznak.


3. vers

Ezek pedig a tartomány fejei, a kik Jeruzsálemben megtelepedének; de Júda városaiban lakozék kiki az ő örökségében, városaikban: az Izráel, a papok, a Léviták, a Léviták szolgái és Salamon szolgáinak fiai.
Nehem 7:73 Ezsdr 2:1 Ezsdr 2:70 1Krón 9:2 1Krón 9:34


4. vers

Jeruzsálemben azért megtelepedének a Júda fiai közül és Benjámin fiai közül: Júda fiai közül: Athája, Uzzija fia, ki Zakariás fia, ki Amaria fia, ki Sefátia fia, ki Mahalalél fia vala, a Pérecz fiai közül,
1Móz 38:15 1Móz 38:29


5. vers

És Maaszéja, Báruk fia, ki Kolhóze fia, ki Hazája fia, ki Adája fia, ki Jójárib fia, ki Zakariás fia, ki Hasilóni fia vala.
Nehem 3:15 4Móz 26:26


6. vers

Pérecz fiai összesen, a kik Jeruzsálemben laknak vala, négyszázhatvannyolcz erős férfi;


7. vers

Benjámin fiai pedig ezek: Szallu, Mesullám fia, ki Jóed fia, ki Pedája fia, ki Kólája fia, ki Maaszéja fia, ki Ithiel fia, ki Ézsaiás fia vala,


8. vers

És ő utána Gabbai, Szallai, kilenczszázhuszonnyolczan;


9. vers

És Jóel, a Zikri fia előljárójok volt ezeknek, Júda pedig, a Hasszenua fia, a város másodrendű előljárója.


10. vers

A papok közül: Jedája, Jójárib fia, Jákhin,
1Krón 9:10 1Krón 24:7 1Krón 24:17


11. vers

Serája pedig, a Hilkiás fia, ki Mesullám fia, ki Sádók fia, ki Merájóth fia, ki Akhitúb fia volt, az Isten házának fejedelme vala,
2Sám 8:17 Nehem 10:2 Nehem 12:1 Nehem 12:12 2Kir 25:18 Ezsdr 7:1 1Krón 7:12


12. vers

És atyjokfiai, a kik a ház munkáját teljesítik vala, nyolczszázhuszonketten; és Adája, a Jeróhám fia, ki Pelália fia, ki Amsi fia, ki Zakariás fia, ki Pashur fia, ki Malkija fia vala,
Nehem 12:6


13. vers

És az ő atyjafiai, a családfők kétszáznegyvenketten, és Amasszai, Azarél fia, ki Ahzai fia, ki Mesillémóth fia, ki Immér fia vala,
1Krón 9:12


14. vers

És az ő atyjokfiai, vitéz férfiak, százhuszonnyolczan, előljárójok volt pedig Zabdiel, a Haggedólim fia.


15. vers

A Léviták közül pedig: Semája, Hassub fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, ki Bunni fia vala.
1Krón 9:14


16. vers

És Sabbethai és Józabád, az Isten házának külső munkája felett felügyelők valának a Léviták fejei közül,
Nehem 10:33


17. vers

És Mattánia, - a Mika fia, ki Zabdi fia, ki Asáf fia vala, - a ki vezetője volt a hálaadó éneklésnek, s elkezdé azt az imádság után, és Bakbukia, a ki másodrendű vala atyjafiai között, és Abda, Sammua fia, ki Gálál fia, ki Jeduthun fia vala;
1Krón 16:5 1Krón 16:8


18. vers

A Léviták összesen a szent városban: kétszáznyolczvannégyen.
1Krón 9:14 1Krón 9:16


19. vers

A kapunállók pedig: Akkub, Talmón és atyjokfiai, a kapukat őrizők százhetvenketten.
Nehem 12:25 1Krón 9:17 1Krón 9:22 Ezsdr 2:41


20. vers

A többi Izráeliták pedig, a papok, a Léviták lakozának Júdának minden városaiban kiki az ő örökségében.
Nehem 7:73 Ezsdr 3:1 Ezsdr 6:16


21. vers

A Léviták szolgái pedig lakozának az Ófelben, és Siha és Gipsa valának előljáróik a Léviták szolgáinak.
Nehem 3:26 Nehem 7:46 Ezsdr 2:43


22. vers

A Léviták előljárója vala Jeruzsálemben, az Isten háza szolgálatjánál, Uzzi, a Báni fia, - ki Hasábia fia, ki Mattánia fia, ki Mika fia volt, - Asáf fiai, az énekesek közül;


23. vers

Mert ők, a Léviták, a király parancsolata szerint, az énekesek pedig kötés szerint végezék naponként való teendőjüket;
Ezsdr 7:12


24. vers

Petáhja pedig, a Mesézabel fia, Júda fiának, Zerahnak fiai közül, a király oldala mellett vala a nép minden dolgában.


25. vers

A falukban, ezek határaiban pedig Júda fiai közül lakozának Kirjáth-Arbában és mezővárosaiban, Dibonban és mezővárosaiban, Jekabseélben és faluiban.
Józs 15:21 Józs 15:26 1Móz 23:2


26. vers

Jésuában, Móladában és Beth-Péletben.
Józs 15:26


27. vers

Hasár-Suálban, Beér-Sebában és mezővárosaiban,
Józs 15:28 Józs 15:31


28. vers

Siklágban, Mekónában és mezővárosaiban,
Józs 15:31


29. vers

En-Rimmonban, Sorában, Jarmuthban,
Józs 15:32 Józs 15:33 Józs 19:7 1Krón 4:32


30. vers

Zánoáhban, Adullámban és faluiban, Lákisban és határaiban, Azékában és mezővárosaiban, - ekként laknak vala Beér-Sebától mind a Hinnóm völgyéig.
Józs 15:34


31. vers

Benjámin fiai pedig laknak vala Gebától fogva Mikmásban, Ajában, Béthelben és mezővárosaiban.
Nehem 12:29 Ezsdr 2:20 Ezsdr 2:35 2Kir 23:8 Zak 14:10 1Sám 13:2 Józs 7:2 Józs 8:1 Józs 18:21 Józs 18:28 Ésa 10:28 Ésa 10:32


32. vers

Anatótban, Nóbban, Anániában,


33. vers

Hásórban, Rámában, Gittajimban,
2Sám 4:3


34. vers

Hádidban, Sebóimban, Neballátban,
Nehem 7:37 1Sám 13:18


35. vers

Lódban, Onóban, s a mesteremberek völgyében.
Ezsdr 2:23 1Krón 4:14


36. vers

A Léviták közül pedig némely júdai osztályok Benjáminhoz csatlakozának.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei